Cách dùng Either or và Neither nor trong tiếng Anh

Cấu trúc Either or và Neither nor là gì? Làm thế nào để sử dụng đúng cấu trúc Either or và Neither? Hãy cùng duhoctms.edu.vn giải đáp những thắc mắc của bạn qua bài viết dưới nhé!

1. Tìm hiểu về Either or và Neither nor trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc Either or

Cách sử dụng

Either or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Cấu trúc này được dùng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng được nhắc đến.

câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Cấu trúc Either or

Cấu trúc và ví dụ

Để sử dụng either … or, các bạn có thể áp dụng công thức như sau:

Either + Danh từ/ Đại từ + or + Danh từ/ Đại từ 

Ví dụ minh hoạ:

 • I wants to sit with either Kai or Zoey in the next school year.

(Tớ muốn ngồi với hoặc là Kai hoặc là Zoey trong năm học tới.)

 • Either he or his sister will go to the their grandma’s house to pick his brother up.

(Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ấy sẽ đến nhà bà của họ đến đón em trai anh ấy.) 

1.2. Neither nor

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa là “không… cũng không”. Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến.

Cấu trúc

Để sử dụng neither … nor, các bạn có thể áp dụng công thức sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ minh hoạ:

 • My father likes neither coffee nor tea!

(Bố tôi không thích cả cà phê và trà!)

 • This job is neither interesting nor fancy.

(Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn.) 

2. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either or và Neither nor

Either or và Neither nor là 2 cấu trúc thường xuyên xuất hiện trong các chủ đề giao tiếp tiếng Anh khác nhau. Tuy nhiên, khi sử dụng 2 cấu trúc này, các bạn cần phải nắm vững những lưu ý sau nhằm tránh lỗi sai cơ bản nhất.

2.1. Động từ theo sau Neither … nor và Either … or

Khi Either or và Neither nor đứng ở vị trí đầu câu thì động từ theo sau sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 (S2) đứng sau “nor” hoặc “or”.

Either or và Neither nor
Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Either or và Neither nor

Ví dụ minh hoạ:

 • Neither Tom nor his best friends like cooking. (Cả Tôm và những người bạn thân của anh ấy đều không thích nấu ăn.)

=> Ở đây, động từ “like” trong câu được chia theo chủ ngữ thứ 2 số nhiều chính là “his best friends”

 • Either I or Luna gets the highest mark in this contest. (Tôi hoặc Luna đạt điểm cao nhất trong kì thi này.)

=> Động từ “get” sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 số ít chính là “Luna”.

2.2. Chuyển đổi giữa Either … or và Neither … nor

Khi sử dụng Neither … nor thì câu đang nói đã mang ý nghĩa là phủ định. Chính vì vậy bạn không thêm “not” vào câu. Trong khi đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc sau để chuyển đổi câu chứa neither nor sang either or: Neither…nor = Not either…or

Ví dụ minh hoạ:

 • Linda likes neither white dress nor red dress = Linda doesn’t like either white dress or red one.

(Linda không thích cái váy trắng cũng không thích cái váy đỏ.)

2.3. Cấu trúc Neither/Either sử dụng trong câu đảo ngữ tiếng Anh

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh là một dạng bài tâoj khá phổ biến trong đề thi. Vậy Either or và Neither nor khi sử dụng trong câu đảo ngữ sẽ có cấu trúc như nào? Cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Cấu trúc Neither trong câu đảo ngữ

S­1 + V ­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khẳng định) + S2.

Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định).

Ví dụ minh hoạ:

 • Mary didn’t go to the cinema yesterday. Neither did his brother.

(Mary không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Anh trai cô ấy cũng không.)

 • Neither did she clean the house nor washes her clothes.

(Cô ấy không lau nhà mà cũng không giặt quần áo.)

Cấu trúc Either trong đảo ngữ.

S1 + V (phủ định) …. S2 + Trợ động từ (phủ định), either.

Ví dụ minh hoạ:

Lan didn’t go to school. Her friend didn’t, either.

(Lan đã không đi học. Bạn cô ấy cũng vậy).

3. Khi either hoặc neither đứng một mình

Ngoài việc đi thành cặp từ neither … nor hay either … or, either hoặc neither còn có thể đứng một mình và vẫn mang ý nghĩa như trên. Cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu cụ thể hơn qua các trường hợp sau nhé.

3.1. Neither đứng một mình

Khi đứng một mình, neither vẫn mang tính phủ định trong không. Nhằm diễn đạt ý nghĩa không đối tượng nào, không ai trong 2 đối tượng, người được nhắc đến.

Either or và Neither nor
Khi either hoặc neither đứng một mình

Đối với cách sử dụng này, danh từ (hay đại từ) sau neither phải ở dạng số ít, và động từ trong câu được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ minh hoạ: 

 • Neither my sister could come to pick me up after school.

(Cả 2 chị gái đều không thể tới đón tôi sau giờ học.)

 • Neither dress fits me.

(Có 2 chiếc váy và cả 2 đều không vừa với tôi.)

3.2. Either đứng một mình

Trong trường hợp này, either mang ý nghĩa khẳng định, chỉ một người, sự vật trong số những người, vật được nhắc đến. Danh từ (hoặc đại từ) ở sau either sử dụng ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ chia theo chủ ngữ.

Ví dụ minh hoạ: 

 • Either hat is yours.

(Một trong số những chiếc mũ là của bạn.)

 • Either person in this group is her son.

(Một trong số những người ở nhóm kia là con trai cô ấy.)

4. Phân biệt cấu trúc Either or và Neither nor

Về bản chất, Neither … nor mang nghĩa phủ định. Còn Either … or lại mang nghĩa khẳng định.

Ví dụ minh hoạ:

 • Neither Mary nor John likes this flower.

(Cả Mary và John đều không thích loại hoa này.)

 • Either Mary or John likes this flower.

(Mary hoặc John thích loại hoa này.)

Về cách dùng của “neither nor” và “either or”.

Vì có sự khác nhau khi nằm ở 2 dạng câu khẳng định hoặc phủ định, do vậy ngữ nghĩa của 2 cấu trúc này cũng sẽ hoàn toàn đối lập nhau. “Either … or” được sử dụng nhằm đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 khả năng, có nghĩa là “Hoặc cái này…hoặc cái kia”.

Trong khi đó, Neither…nor sẽ được dùng nhằm phủ định cả 2 trường hợp với ý nghĩa “Cả hai đều không”.

Ví dụ minh hoạ:

 • Either Linda or Jenny will join this class.

(Hoặc Linda hoặc Jenny sẽ tham gia lớp học này.)

 • Neither Linda nor Jenny will join this class.

(Cả Linda và Jenny sẽ không tham gia lớp học này.)

5. Bài tập về Either or và Neither nor trong tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1

 1. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Kai  _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.
 3. This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.
 5. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.
 6. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.
 7. _______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them.
 8. _______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll call the cop.
 9. My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Neither Linda nor her sister … going to the cinema yesterday

A. is   

B. are 

C. were 

Either or và Neither nor
Bài tập về Either or và Neither nor trong tiếng Anh

2. … his mother or his father is a doctor.

A. Neither   

B. Either   

C. Not

3. He doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

A. too     

B. neither   

C. either

4. Linda should prepare for the upcoming exams and … should you

A. either   

B. neither 

C. so

5. I don’t like watching TV, …

A. either     

B. too     

C. neither

6. A: “They don’t think he told the truth.” B: “…”

A. Neither do I.

B. So do I

C. Me, to

7. A: “My brother likes listening to music so much.” – B: “…”

A. So am I.   

B. I do, too.   

C. Neither do I.

8. A: “I can’t go to the park tomorrow.” – B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at drawing.” – B: “…”

A. So am I.

B. So do I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t do your housework.” – B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Bài 3: Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương

 1. June doesn’t like bananas. I don’t like bananas either. (Neither)

⇒ 

 1. We could have dinner at home. We could also go out to eat. (either)

 1. She doesn’t like cats or dogs. (neither)

 1. I’m going to buy one of these dresses. One is red, the other is white. (either)

 1. Linda hasn’t got a laptop. Joe hasn’t got one, either. (Neither)

Bài 4: Điền vào chỗ trống

 1. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.
 2. When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.
 3. This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. _______ Kai  _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.
 5. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 6. You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.
 7. My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.
 8. _______ you return the stuff you had stolen _______ I’ll call the cop.
 9. _______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them.
 10. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.

Đáp án

Bài 1

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Bài 2

1. C2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. B

Bài 3

 1. Neither June nor I like bananas.
 2. We could either have dinner at home or go out to eat.
 3. She likes neither cats nor dogs.
 4. I’m going to buy either the red dress or the white one.
 5. Neither Linda nor Joe has got a laptop.

Bài 4

 1. Neither … nor
 2. Either … or
 3. Either … or
 4. Neither … nor
 5. Either …or
 6. Neither … nor
 7. Neither … nor
 8. Either … or
 9. Either … or
 10. Neither … nor

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về cách dùng Either or và Neither nor trong tiếng Anh. Duhoctms.edu.vn hi vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc chủ điểm ngữ pháp quan trọng này. Đừng quên theo dõi những bài học tiếp theo của duhoctms.edu.vn nhé!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.