Phân biệt cách dùng Like và As trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Like và As đều là liên từ và giới từ mang ý nghĩa là “như”. Để tránh được sự nhầm lẫn khi sử dụng, duhoctms.edu.vn sẽ giúp các bạn phân biệt những trường hợp thường gây nhầm lẫn khi sử dụng “like” và “as”. Cùng tìm hiểu bạn nhé!

1. Cách sử dụng Like trong tiếng Anh

1.1. Like được sử dụng với vai trò giới từ

Like = similar to/ the same as: mang hàm nghĩa là “giống như” (thường sử dụng để diễn đạt ngoại hình hay thói quen), và đi kèm với các động từ như: look, sound, feel, taste, seem …(động từ chỉ cảm giác).

Với cách sử dụng này của like, ta có thể thêm những từ diễn tả mức độ như: a bit, just, very, so… vào trước like.

Like và As
Cách sử dụng Like trong tiếng Anh

Like được dùng như một giới từ cho nên có những tính chất tương tự giới từ như theo sau bởi danh động từ, cụm danh từ.

Ví dụ minh hoạ:

 • She looks like having a sleepless night.
 • That smells very like burning.

1.2. Like được sử dụng với vai trò liên từ

Like sẽ được sử dụng như một liên từ trong cầu nhằm thay thế cho as trong trường hợp, văn phong thân mật, hay văn nói.

Tuy nhiên, theo 1 số cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh cổ điển, cách dùng này của like không được chấp nhận.

Ví dụ minh hoạ:

Like you know, they have had some trouble. = As you know, they have had some trouble.

2. Cách dùng As trong tiếng Anh

2.1. As được sử dụng với vai trò giới từ

As = in the role of: mang nghĩa là “trong vai trò”. As thường được sử dụng để diễn tả mục đích sử dụng, chức năng của vật, đồng thời là nghề nghiệp của con người.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc diễn tả nghề nghiệp thường được dùng như sau:

work as + job position (accountant/ marketer/ CEO/ leader….)

Ví dụ minh hoạ:

 • Marie has worked as a designer for 3 years.
 • Students sometimes use pencil as a ruler.

2.2. As được sử dụng với vai trò liên từ  

Trong trường hợp này, As sẽ thể hiện rất đa dạng những ngữ nghĩa khác nhau cơ bản sau đây.

As = When: mang nghĩa là “khi”. Dùng để miêu tả một hành động đang được diễn ra, một hành động khác xen vào. Mệnh đề đi sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp diễn.

Like và As
Cách dùng As trong tiếng Anh

Ví dụ minh hoạ:

She came as we were preparing for our dinner.

As = Since = Because: mang ý nghĩa là “bởi vì”. Sử dụng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả và thường đứng ở đầu câu, trong những tình huống văn phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

As = Since diễn tả các lý do, nguyên nhân đã biết, không phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since không đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.

Because dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu trúc trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng Why.

Ví dụ minh hoạ:

 • As he wasn’t ready, we went without him.

Q: Why was she late for the meeting?

A: Because she got traffic jam in 30 minutes.

As = In the way that: mang nghĩa là “theo cách…”, sử dụng để diễn tả cách thức

Ví dụ minh hoạ: As I expected, Taylor ‘s new song is amazing.

3. Cách phân biệt Like và As trong tiếng Anh

Trong cùng một vai trò là giới từ, like và as mang ý nghĩa khác nhau:

like + noun as + noun
 giống nhưvai trò, chức năng

Ví dụ minh hoạ:

 • They looks like a friend.
 • Tunro was known as who invented light bulb.

Với vai trò là liên từ, thì as sẽ được ưu tiên sử dụng phổ biến hơn so với like.

Cách dùng này của like sẽ bị hạn chế cũng như không thường được sử dụng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, đồng thời cả văn viết. Tuy nhiên trong văn nói, chúng ta vẫn có thể sử dụng like để thể hiện sự thân mật như đã nói ở trên.

4. Bài tập ứng dụng Like và As trong tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1: Đề bài: Điền “like” hoặc “as” cho mỗi câu dưới đây

 1. Sue doesn’t look ……. her mother, doesn’t she?
 2. Looks ……something is heard, right?
 3.  It sounds ……….. a kitten’s squeak.
 4. You should have done it …………. showed you .
 5. The news of her death came ………… a great shock.
 6. Everyone is in at home. Our house is……….a hospital.
 7. ………… I told she before, I don’t break the her phone.
 8. She likes the same music…………….. me.
 9. Ann wish she speak French as well…………….. her sister can.
 10. ………….you know, Da Nang City is very beautiful.

Bài tập 2: Điền Like và As vào chỗ trỗng

1. Your sister looks just __________ Brigitte Bardot.
2. __________ I told you before, I don’t like discos.
3. She likes the same music __________ me.
4. I wish I could speak Spanish as well __________ you can.
5. I wish I could speak Spanish __________ you.
6. I don’t like things __________ that.
7. His bedroom looks __________ a pigsty.

Like và As
Bài tập ứng dụng Like và As trong tiếng Anh

8. __________ I thought, it’s going to rain.
9. He’s amazing. He can do five things at once __________ a waiter (he isn’t a waiter though).
10. When she was a student she worked __________ a waitress to earn some extra cash.
11. He always does exactly __________ he pleases.
12. She’s been working __________ a slave all week.
13. __________ you already know, he gets very arrogant if he drinks too much.
14. He’s just __________ Richard. He slags people off behind their backs.

Bài tập 3: Complete the sentences using like or as + the following

a beginner
blocks of ice
a palace
a birthday present
a child
a church
winter
a tourist guide
 1. My feet are really cold. They’re ………………………….
 2. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………
 3. Marion once had a part-time job …………………………..
 4. I wonder what that building with the tower is. It looks …….
 5. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.
 6. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………
 7. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1

 1. Sue doesn’t look like her mother, doesn’t she?
 2. Looks like something is heard, right?
 3. What’s that noise? It sounds like a baby crying.
 4. You should have done it as showed you 
 5. The news of her death came as a great shock
 6. Everyone is in at home. Our house is like a hospital.
 7. As I told she before, I don’t break the her phone.
 8. She likes the same music as me.
 9. Ann wish she could speak French as well as her sister can.
 10. As you know, Da Nang City is very beautiful.

Bài tập 2

1. like2. As3. like4. as5. like6. like7. like
8. As9. like10. as11. as12. like13. As14. like

Bài tập 3

 1. like blocks of ice
 2. like a beginner
 3. as a tourist guide
 4. like a church
 5. as a birthday present
 6. like winter
 7. like a child

Cách phân biệt Like và As trong tiếng Anh thật đơn giản đúng không nào. Hy vọng rằng với những chia sẻ ở trên của duhoctms.edu.vn, các bạn sẽ không còn nhầm lẫn khi dùng Like và As. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.