Cách viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè hay nhất

Viết đoạn văn về kỳ nghỉ hè là chủ đề quen thuộc gần gũi đối với các bạn học sinh. Trong bài viết hôm nay, duhoctms.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn cách viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè. Cùng với đó là hơn 15 bài mẫu để các bạn có thể tham khảo và rèn luyện kỹ năng viết của mình.

1. Cách viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè

Để viết được một đoạn văn về chuyến du lịch bằng tiếng Anh, các bạn cần nêu được địa điểm, thời gian, các hoạt động, món ăn và những điều mà bạn ấn tượng về chuyến đi. Dưới đây duhoctms.edu.vn sẽ cung cấp cho các bạn cách để viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về kì nghỉ hè.

Cấu trúc chung bao gồm:

 • Câu chủ đề/mở đoạn (1 câu)
 • Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)
 • Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)
 • Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)
 • Câu kết luận (optional)

1.1. Câu chủ đề, mở đoạn

 • Đây là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bạn bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể triển khai các luận điểm để giải thích.
 • Câu chủ đề phải có 2 phần: Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn và Controlling idea: Nhận định của cá nhân về chủ đề này
cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Cách viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè

1.2. Phần thân đoạn

Thân bài của bài viết bao gồm 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề. Sau mỗi luận điểm, các bạn sẽ đưa ra luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Thông thường đề bài sẽ cung cấp cho bạn gợi ý cho 3 luận điểm.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm cho bản thân bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

 • Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một số ví dụ thực tế.
 • Khi triển khai ý, nếu được, các bạn hãy cố gắng vận dụng các trải nghiệm thật của bản thân thay vì sử dụng bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tạo được sự tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.
 • 3 luận điểm cần phải được đưa ra theo bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.
 • Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

1.3. Kết đoạn

 • Là câu cuối, kết thúc một đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không chắc chắn. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp cho bạn bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.
 • Chỉ bao gồm một câu duy nhất.
 • Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại chủ đề theo một cách khác (Paraphrase).
 • Tương tự như các phần trên trong đoạn văn, câu kết cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này mà bạn có thể sử dụng (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng bạn chỉ nên nhớ và sử dụng 1 từ trong số đó cho tất cả các bài viết.

2. Từ vựng tiếng Anh về kì nghỉ hè

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sẽ giúp chúng ta dễ dàng khám phá các địa điểm du lịch trên thế giới một cách dễ dàng hơn.

 • Airline schedule: /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ lịch bay
 • Baggage allowance: /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/ lượng hành lý cho phép
 • Boarding pass: /ˈbɔːdɪŋ kɑːd/ thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)
 • Check-in: /tʃek – ɪn/ giấy tờ vào cửa
 • Complimentary: /ˌkɒmplɪˈmentri/ (đồ, dịch vụ…) miễn phí, đi kèm
 • Deposit: /dɪˈpɒzɪt/ đặt cọc
 • Domestic travel: /dəˈmestɪk ˈtrævl/ du lịch nội địa
 • Destination: /ˌdestɪˈneɪʃn/ điểm đến
 • High season: /haɪ ˈsiːzn/ mùa đắt điểm
 • Low Season: /ləʊˈsiːzn/ mùa nhỏ khách
 • Loyalty programme: /ˈlɔɪəltiˈprəʊɡræm/ chương trình người dùng thường xuyên
 • Inclusive tour: /ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)/ tour trọn gói
 • One way trip: /wʌn weɪ trɪp/ Chuyến đi 1 chiều
 • Round trip: /ˌraʊnd ˈtrɪp/ Chuyến đi khứ hồi
 • Cancellation penalty: /ˌkænsəˈleɪʃn ˈpenəlti/ Phạt do bãi bỏ
 • Excursion/promotion airfare: /ɪkˈskɜːʃn/ /prəˈməʊʃn/ /ˈeəfeə(r)/Vé máy bay khuyến mãi / hạ giá
 • Retail Travel Agency: /ˈriːteɪlˈtrævl eɪdʒənsi/ đại lý bán lẻ về du lịch
 • Itinerary: /aɪˈtɪnərəri/ Lịch trình
 • Account payable: /ə’kaunt ‘peiəbl/ sổ ghi tiền phải trả (của công ty)
 • Airline route map: /ˈeəlaɪn ru:t mæp/ sơ đồ tuyến bay
 • Airline schedule: /ˈeəlaɪn ‘ʃedju:/ lịch bay
 • Rail schedule: /reil ‘ʃedju:/ Lịch trình tàu hỏa
 • Bus schedule: /bʌs ‘ʃedju:/ Lịch trình xe buýt
 • Baggage allowance: /’bædidʤ ə’lauəns/lượng hành lí cho phép
 • Boarding pass: /’bɔ:diɳ pɑ:s/thẻ lên máy bay (cung cấp cho hành khách)
 • Booking file: /ˈbʊkɪŋ fail/ hồ sơ đặt chỗ của khách hàng
 • Brochure: /’brouʃjuə/ sách giới thiệu (về tour, điểm đến, khách sạn, sản phẩm…)
 • Carrier: /’kæriə/ công ty cung cấp vận chuyển, hãng hàng không
 • Check-in: thủ tục vào cửa
 • Commission: /kə’miʃn/ tiền hoa hồng
 • Compensation: /,kɔmpen’seiʃn/ tiền bồi thường
 • Complimentary: (đồ, dịch vụ…) /,kɔmpli’mentəri/ miễn phí, đi kèm
cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Từ vựng tiếng Anh về kì nghỉ hè
 • Customer file: /’kʌstəmə fail/hồ sơ khách hàng
 • Deposit: /di’pɔzit/ đặt cọc
 • Destination: /,desti’neiʃn/ điểm đến
 • Distribution: /,distri’bju:ʃn/ kênh cung cấp
 • Documentation: /,dɔkjumen’teiʃn/ tài liệu là giấy tờ (bao gồm vé, hộ chiếu, voucher…)
 • Domestic travel: /də’mestik ‘træveil/ du lịch nội địa
 • Ticket: /’tikit/ vé
 • Expatriate resident(s) of Vietnam: người nước ngoài sống ngắn hạn ở Việt Nam
 • Flyer: /flyer/ tài liệu giới thiệu
 • Geographic features: /dʤiə’græfik ‘fi:tʃə/đặc điểm địa lý
 • Guide book: /ˈɡaɪdbʊk/sách hướng dẫn
 • High season: /hai ‘si:zn/mùa cao điểm
 • Low Season: /lou ‘si:zn/ mùa ít khách
 • Loyalty programme: /’lɔiəlti programme/chương trình khách hàng thường xuyên
 • Manifest: /’mænifest/ bảng kê khai danh sách khách hàng (trong một tour du lịc, trên một chuyến bay…)
 • Inclusive tour: /in’klu:siv tuə/tour trọn gói
 • Itinerary: /ai’tinərəri/ Lịch trình
 • International tourist: /,intə’næʃənl ‘tuərist/ Khách du lịch quốc tế
 • Passport: /’pɑ:spɔ:t/ hộ chiếu
 • Visa: /’vi:zə/ thị thực
 • Preferred product: /pri’fə:d ˈprɒdʌkt/ Sản phẩm ưu đãi
 • Retail Travel Agency: đại lý bán lẻ về du lịch
 • Room only: /rum ‘ounli/ đặt phòng không bao gồm các dịch vụ kèm theo
 • Source market: /sɔ:s ‘mɑ:kit/ thị trường nguồn
 • Timetable: /ˈtaɪmteɪbl/ Lịch trình
 • Tourism: /’tuərizm/ ngành du lịch
 • Tourist: /’tuərist/khách du lịch
 • Tour Voucher: /tuə ‘vautʃə/phiếu dịch vụ du lịch
 • Tour Wholesaler: /tuə ‘houl,seil / hãng bán sỉ du lịch (kết hợp sản phẩm và dịch vụ du lịch)
 • Transfer: /’trænsfə:/ vận chuyển (hành khách)
 • Travel Advisories: /’træveil əd’vaizəri/ Thông tin cảnh báo du lịch
 • Travel Trade: /’træveil treid/ Kinh doanh du lịch
 • Traveller: /’trævlə/ khách du lịch

3. Những câu hỏi về kỳ nghỉ bằng tiếng Anh thường gặp

 1. What are you going to do on holiday? (Bạn sẽ làm gì trong kì nghỉ?)
 2. How are you going to spend the holiday? (Bạn sẽ làm gì trong kì nghỉ?)
 3. Did you do anything exciting / special in your holiday? (Bạn có làm điều gì thú vị/ đặc biệt trong kì nghỉ của bạn không?

4. 15+ đoạn văn mẫu tiếng Anh về kì nghỉ hè

4.1. Đoạn văn tiếng Anh viết về kì nghỉ hè sắp tới

Tiếng Anh 

My plan for the upcoming summer vacation is to travel to Da Lat with my best friends for 2 weeks. We chose Da Lat because Da Lat is a magnificent attraction and all of us have never gone there before. We will go to Datanla Waterfall and take the roller coaster.

The next location we will go to is Langbiang Mountain – the highest mountain in Da Lat City. Langbiang tourist site has lots of plants and wild animals. We also want to try sitting on a cable car in poetic Robin Hill.

Lastly, we cannot go to Da Lat without trying some specialties like “banh trang nuong”, “can” cake, Quang noodles,… I hope we will have a fun and safe trip.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tiếng Việt

Kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới của mình là đi du lịch Đà Lạt cùng đám bạn thân trong 2 tuần. Chúng tôi chọn Đà Lạt vì đó là một điểm tham quan tuyệt đẹp và tất cả chúng tôi đều chưa từng đến đó bao giờ. Chúng tôi sẽ đến Thác Datanla và đi tàu lượn siêu tốc.

Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến là núi Langbiang – ngọn núi cao nhất thành phố Đà Lạt. Khu du lịch Langbiang có rất nhiều thực vật và động vật hoang dã. Chúng tôi cũng muốn thử ngồi cáp treo ở Đồi Robin thơ mộng.

Cuối cùng, chúng tôi không thể đến Đà Lạt mà không thử một số đặc sản như bánh tráng nướng, bánh căn, mì Quảng, …Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ và an toàn.

4.2. Đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè

Tiếng Anh 

I had a wonderful vacation this summer because I filled it with several sporty activities. On the first day, I swam in the lake, and I sunbathed on the beach. On the second day, I went sailing with a friend. On the third day, I went fishing; I caught five lake trout. On the fourth day, I hiked in the woods along a babbling stream. To summarize, I enjoyed my sporty vacation, and I’m looking forward to a similar vacation next year.

Tiếng Việt 

Tôi đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời vì tôi được hoà mình với những hoạt động thể thao. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi đi bơi ở hồ và tắm nắng trên bãi biển. Ngày thứ hai, tôi đi chèo thuyền với người bạn của mình. Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, tôi đi câu, tôi đã câu được 5 con cá hồi ở hồ. Ngày thứ 4, tôi đi bộ trong rừng dọc theo một con suối nhỏ. Tôi rất vui với kỳ nghỉ hè của mình và tôi mong rằng mình sẽ có một kỳ nghỉ tương tự vào năm sau.

4.3. Viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè ở Đà Nẵng

Tiếng Anh

Last summer, I had a wonderful vacation at My Khe beach – Da Nang. We traveled by plane to Da Nang which took us about 2 hours. As soon as I arrived, I could see the large and beautiful sea. And at that moment, I wanted to run quickly to the sea, enjoy the clear blue water and fresh air. The weather in Da Nang was wonderful. There were many people there who swim, bathe, play soccer, windsurf; the children built sandcastles on the sea.

My family and I went back to the hotel to put the luggage. Then we ate seafood together. The service here makes me very satisfied. The food was very fresh and deliciously cooked. After eating and resting, we went to the sea. I was immersed in the cool water and the waves. It was great! I also get to meet foreigners. They were tourists and they are very friendly. In the evening we go for a walk at the beach and sing karaoke together on the sand.

We stayed in Danang for 3 days. I also went to souvenir shops to buy gifts for my friends. When I got back home I was very happy and a little bit regretful because I couldn’t stay longer. This was the best summer vacation I’ve ever had.

Tiếng Việt

Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại bãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng. Chúng tôi đi bằng máy bay tới Đà Nẵng mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Vừa tới nơi, tôi có thể thấy biển rộng lớn và đẹp tới mức nào. Và ngay lúc ấy, tôi đã muốn chạy thật nhanh ra biển, tận hưởng làn nước trong xanh và không khí trong lành. Thời tiết ở biển thật tuyệt vời. Có rất nhiều người ở đó tắm biển, tắm, chơi bóng, lướt ván. Lũ trẻ còn xây lâu đài cát trên biển.

Tôi và gia đình quay trở về khách sạn cất đồ và ăn hải sản. Dịch vụ ở đây khiến tôi rất hài lòng. Đồ ăn rất tươi và được chế biến cực kỳ ngon miệng. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, chúng tôi đã tiến ra biển. Tôi đã được hòa mình vào dòng nước mát và những con sóng. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi còn được gặp những người ngoại quốc. Họ là khách du lịch ở đây và họ rất thân thiện. Buổi tối chúng tôi đi dạo ở biển và cùng nhau hát karaoke trên bãi cát.

Chúng tôi ở lại Đà Nẵng 3 ngày. Tôi cũng đã tới những cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua quà cho các bạn của tôi. Khi quay trở về nhà tôi đã rất vui và có một chút tiếc nuối vì không được ở lại lâu hơn. Đây là kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

4.4. Viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè ở Vịnh Hạ Long

Tiếng Anh

One of my best memories is the trip went to Ha Long Bay with my classmates last summer holiday.

To me, the trip was not just a holiday but rather interesting experience and learning. Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province and is 151 km from Ha Noi City to the East. It is one of the most beautiful natural wonders in the world. We took 4 hours to get to HLB by car.

As soon as we reached there after a long journey, I was stunned by the beautiful scenic views that I only saw in pictures. HLB has a nice, clean, romance beach and there are many things to discover. After lunch, we took a short rest then we swam all afternoon. We stayed in a 3-star hotel in front of the beach. In the evening, after going back from club, we sat together on the beach to see the stars in the sky. It was so romantic and relax.

Next day, we hired a boat for a trip to see the islands. How amazing it is. I was extremely surprise with the natural beauty of Ngac Nhien and Sung So hang. I was so interested in areas and islands in HlB that I didn’t want to leave. We did so many activities included swimming, surfing, football, boat trip and shopping. We took a lot of photographs. I so liked seafood in HL that I bought a lot of them as a present to my family when I came back.

I really had a relax and wonderful time in HLB. That was pity when we only stayed there 2 days. The trip left me very much impressive and unforgetale memories.

Tiếng Việt

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là chuyến du lịch cùng bạn bè tới Vịnh Hạ Long (HLB) kỳ nghỉ hè trước.

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè ở Vịnh Hạ Long

Xem thêm:

Với tôi, chuyến đi không đơn thuần là 1 kỳ nghỉ mà còn là 1 sự học hỏi, 1 trải nghiệm thú vị. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 151 km về phía Đông. HLB là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Chúng tôi mất 4 tiếng để đến HLB bằng xe ô tô.

Ngay sau khi tới đó, tôi đã choáng váng bởi những danh lam thắng cảnh đẹp mà tôi chỉ nhìn thấy trong những bức tranh, HLB có một bãi biển thật đẹp, sạch và lãng mạn cùng rất nhiều điều để khám phá. Ăn trưa xong chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi bơi cả buổi chiều. Chúng tôi ở khách sạn 3 sao ngay phía trước biển. Buổi tối, sau khi đi CLB về, chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi biển để ngắm sao trên trời. Thật sự là 1 cảm giác thật lãng mạn và thư giãn.

Ngày hôm sau, chúng tôi thuê 1 du thuyền để đi thăm các đảo. Thật tuyệt vời. Tôi thực sự ngạc nhiên với vẻ đẹp thiên nhiên của hang Ngạc Nhiên và Sững Sờ. Tôi bị cuốn hút bởi diện tích và các hòn đảo ở HLB đến mức mà tôi không muốn rời đi nữa. Chúng tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động bao gồm cả bơi lội, lướt sóng, đá bóng và mua sắm. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi thích hải sản ở HL đến mức mà tôi đã mua rất nhiều về làm quà cho gia đình.

Tôi thưc sự đã có 1 thời gian thư giãn tuyệt vời ở HLB. Thật tiếc khi chúng tôi chỉ ở đó 2 ngày. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và những kỷ niệm không thể nào quên được.

4.5. Viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè ở Cô Tô

Tiếng Anh

Now It is April and I’m going to have on a trip on next summer holiday. I want to have a great holiday with my friends and boyfriend, so I need prepare a perfect plan.

We are going to go to Co To island on for three days by motorbike and boat. Our trip will start from Hanoi to Van Don, about 250 kilometer by motobike, and from Van Don to Co To island by boat.

After that, we will book a room in a hotel and have lunch in a restaurant near the hotel with seafoods, such as shrimp, fish and so on. After lunch, we’ll walk around places near there. We’ll go watch the sunrise in the morning the day after, and then we will go hiring a motorbike of people in on the island to visit natural places there, especially the lighthouse.

On the last day, we’ll go to market on in the morning to buy local specialties. During the trip, a camera, money, swimsuit, sunscreen, map, jacket, and hat are indispensable things.

Tiếng Việt

Giờ là tháng Tư và tôi sẽ có một chuyến đi vào kỳ nghỉ hè tới. Tôi muốn có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời cùng bạn bè và bạn trai, vì vậy tôi cần chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo.

Chúng tôi sẽ đến đảo Cô Tô trong 3 ngày bằng xe máy và thuyền. Chuyến đi của chúng tôi sẽ bắt đầu từ Hà Nội đến Vân Đồn, khoảng 250km bằng xe máy, và từ Vân Đồn tới đảo Cô Tô bằng thuyền.

Sau đó, chúng tôi sẽ đặt phòng ở một khách sạn và ăn trưa tại nhà hàng gần khách sạn với đồ biển, như tôm, cá và hơn thế nữa. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ đi bộ các nơi xung quanh. Chúng tôi sẽ đi ngắm bình minh vào buổi sáng ngày hôm sau, sau đó chúng tôi sẽ đi thuê xe máy của người trên đảo để ghé thăm những cảnh quan thiên nhiên tại đó, đặc biệt là ngọn hải đăng.

Vào ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ đi đến chợ vào buổi sáng để mua đồ đặc sản địa phương. Xuyên suốt chuyến đi, máy ảnh, tiền, đồ bơi, kem chống nắng, bản đồ, áo khoác và mũ luôn là những thứ quan trọng.

4.6. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Nhật Bản

Tiếng Anh 

Last summer vacation, I had an amazing journey to Japan. It took us 5 hours to get there by plane. At first, we were exhausted, but little did we know we would have one of the best moments here.

We stayed at three cities: Osaka, Tokyo and Chiba, all of which gave us different vibes of Japan. While Tokyo was a city of hustle and bustle, Chiba calmed my mind with its peaceful and rather quiet atmosphere. Osaka was actually the combination of both cities, busy but tranquil at times. We had the chance to visit many beautiful and famous destinations such as Kinkakuji temple, Kiyomizu – dera temple, Shibuya town and et. cetera. The weather was hot and sunny all day. The cuisine here was top notch as I got to enjoy a variety of fresh and delicious seafood.

This journey gave me the chance to experience a new culture and I would love to come to Japan again.

Tiếng Việt

Kỳ nghỉ hè năm trước, tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến Nhật Bản. Chúng tôi đến đó bằng máy bay hết 5 tiếng. Đầu tiên, chúng tôi hơi kiệt sức, nhưng ít nhất, chúng tôi biết rằng mình sẽ có những giây phút tuyệt vời nhất ở đây.

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Nhật Bản

Chúng tôi ở 3 thành phố: Osaka, Tokyo và Chiba, những nơi đã cho tôi một cái nhìn mới ở Nhật Bản. Trong khi Tokyo là một thành phố bận rộn và hối hả, Chiba lại giúp tôi tĩnh tâm bởi sự yên bình và không khí yên tĩnh nơi đây. Osaka thực sự là sự kết hợp của cả hai thành phố trên, có lúc hối hả nhưng cũng có lúc yên tĩnh. Chúng tôi đã có cơ hội thăm quan nhiều điểm đến đẹp và nổi tiếng như chùa Kinkakuji, chùa Kiyomizu – dera, thị trấn Shibuya. Thời tiết nắng và nóng cả ngày. Ẩm thực ở đây rất đỉnh vì mình được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống và rất ngon.

Chuyến đi này đã cho mình cơ hội được trải nghiệm một nền văn hoá mới và mình rất vui lòng được đến Nhật Bản một lần nữa.

4.7. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Nha Trang

Tiếng Anh

Last summer, I went to Nha Trang beach, Vung tau beach. But I like Nha Trang beach than Vung Tau beach.

After the exam, I were gone to sea by my family. Nha trang is a wonderful beach. I were go to Nha Trang by train. Oh my god. What a awful trip! I take off the train at haft past two, I take on the train station at haft past eleven. But I happy with days at Nha Trang.

Next day, I get up at six o’clock. I went to restaurant for breakfast and drinking coffee in order to not tired when going to play. Next, I went to harbor so as to go to the island. Then the ship go to the island, All people in the ship are shock expect my father, friend of my father, touristman. In Distance, I take the sea. The water of the sea is fresh, cool. In the bottom of the sea, we can see the coral. It’s beautiful.

Next, I went to other islands for visit and come back the harbor before come back the hotel. In the hotel, I rest thirty minutes before eat the dinner. In the evening, I take the motorbike ride along the beach in order to go for a sightseeing Nha Tràng city.

What a wonderful trip! I happy after the trip. The trip will help me study well.

Tiếng Việt

Hè năm ngoái mình đi biển Nha Trang, biển Vũng Tàu. Nhưng tôi thích biển Nha Trang hơn biển Vũng Tàu. Sau kỳ thi, tôi được gia đình cho đi biển.

Nha Trang là một bãi biển tuyệt vời. Tôi đã đến Nha Trang bằng tàu hỏa. Ôi chúa ơi. Thật là một chuyến đi khủng khiếp! Tôi xuống tàu lúc hai giờ rưỡi, tôi đến ga xe lửa lúc mười một giờ rưỡi. Nhưng tôi hạnh phúc với những ngày ở Nha Trang. Ngày hôm sau, tôi dậy lúc sáu giờ. Tôi đến nhà hàng ăn sáng và uống cà phê để không bị mệt khi đi chơi.

Tiếp theo, tôi đi đến bến cảng để đi đến hòn đảo. Rồi tàu ra đảo, Mọi người trên tàu bàng hoàng mong đợi cha tôi, bạn của cha tôi, một người làm du lịch. Trong Khoảng cách, tôi lấy biển. Nước biển trong lành, mát lạnh. Dưới đáy biển, chúng ta có thể nhìn thấy san hô. Nó thật đẹp.

Tiếp theo, tôi đi đến các hòn đảo khác để tham quan và quay trở lại bến cảng trước khi trở lại khách sạn. Trong khách sạn, tôi nghỉ ngơi ba mươi phút trước khi ăn tối. Buổi tối, tôi đi xe máy dọc theo bãi biển để tham quan thành phố Nha Trang.

Thật là một chuyến đi tuyệt vời! Tôi hạnh phúc sau chuyến đi. Chuyến đi sẽ giúp tôi học tập tốt.

4.8. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè Cửa Lò

Tiếng Anh 

Last summer, I went to Cua lo with my family. We went there by car, it is very far from my house. It is about 400 km, so we were very tired, but at one point we felt better when we saw the sea.

Cua lo beach is really interesting, the beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong, you will be very excited when you play with it. There are a lot of beauty spots, and good seafood there.

We stayed in Binh Minh hotel. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea. The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear, because it was very windy in the afternoon. We went swimming twice a day. My children were excited about it. The food was extremely delicious but not very expensive. We took a lot of Photographs of the sea, bought a lot of seafood especially octopus and some sea present for our relatives.

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè Cửa Lò

After a week in Cua lo beach we felt happier and stronger. We hope to go there again.

Tiếng Việt 

Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi đến Cửa Lò với gia đình tôi. Chúng tôi đã đến đó bằng xe hơi, nơi đó cách nhà chúng tôi khoảng 400 km, nó khá xa khiến chúng tôi rất mệt mỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy biển, mọi sự mệt mỏi tan biến.

Kỳ nghỉ ở bãi biển Cửa Lò thực sự rất thú vị, bãi biển rất lớn, bằng phẳng, và nó có rất nhiều cát. Sóng rất mạnh, bạn sẽ rất vui khi được đùa nghịch với những làn sóng. Hiện có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và hải sản ở đó vô cùng ngon.

Chúng tôi ở khách sạn Bình Minh. Đó là một khách sạn rất tốt và thoải mái, nó cũng khá gần biển. Thời tiết nắng nóng cả ngày. Biển rất mát và sạch, bởi vì nó là rất nhiều gió vào buổi chiều. Chúng tôi đã đi bơi hai lần mỗi ngày. Các con tôi đã rất vui về việc đó. Thực phẩm rất ngon nhưng không hề đắt đỏ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh về biển, đã mua rất nhiều hải sản đặc biệt là cá mực.

Sau một tuần tại bãi biển Cửa Lò, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đi đến đó một lần nữa!

4.9. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Đà Lạt

Tiếng Anh 

Weather is always hot in summers, that is why many people choose to escape the heat by going to somewhere cold such as Da Lat or Sapa. And lucky for me, last summer I had had a great chance to go to Da Lat with my friends on my summer holiday.

To me, the weather there was so perfect, it was still always cold during that summer. The atmosphere there was very clean and fresh, which made me feel very comfortable. Which made me surprised most is that the hotel we stayed has no air-conditional, but we still felt cold, that’s awesome.

We stayed there for about 2 weeks and we had gone to many spectacular places. We went to Love valley- one of the greatest tourists attraction in Da Lat, Elephant falls, Lang Biang, Dambri waterfall. I also had chance to try out various food, drink, and fresh fruit. I really liked the mulberry smoothy there, avocado ice cream, fruit jam which was made totally from real fresh fruit,….They were all very tasty.

Especially, Da Lat had a number of beautiful scenery, many lovely coffee shop and attractive spots that made me want to take a lot of picture to keep the memory. There was also a night market, always crowded with customers, where people can buy food, flowers, or any stuff they want.

I had went there and buy many gifts for my family. It was an unforgettable trip, I was quite upset that I could not stay there for a long time, but I hoped I still can visit Da Lat whenever I have time, and I really recommend you went to Da Lat for holiday, it is very wonderful !!

Tiếng Việt 

Thời tiết luôn nóng nực vào mùa hè, đó là lý do tại sao nhiều người chọn thoát khỏi cái nóng đó bằng cách đi đến nơi nào đó mát lạnh như Đà Lạt hoặc Sapa. Và tôi thật may mắn khi mà, mùa hè năm ngoái, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để được đi đến Đà Lạt cùng với bạn bè của mình vào kỳ nghỉ hè.

Đối với tôi, thời tiết ở đó thật tuyệt vời, thời tiết vẫn luôn lạnh vào mùa hè đó. Bầu không khí rất sạch sẽ và tươi mát, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là khách sạn chúng tôi ở lại không có điều hòa, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lạnh, thật là tuyệt vời.

Chúng tôi ở đó khoảng 2 tuần và chúng tôi đã đi đến nhiều nơi hấp dẫn. Chúng tôi đã đến thung lũng Tình Yêu – một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Đà Lạt, Thác Voi , Langbiang, thác Dambri. Tôi cũng đã có cơ hội để thử qua những loại thức ăn, thức uống và hoa quả tươi khác nhau. Tôi thực sự thích sinh tố dâu tằm ở đó, kem bơ, mứt hoa quả mà được làm từ trái cây tươi thực sự. Tất cả đều rất ngon.

Đặc biệt, Đà Lạt có rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều quán cà phê đáng yêu và nhiều địa điểm thu hút khiến tôi muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ. Ở đó còn có một chợ đêm, luôn nhộn nhịp với khách mua hàng, nơi mà mọi người có thể mua thức ăn, hoa, hay bất cứ thứ gì họ muốn.

Tôi đã đến đó và mua nhiều món quà cho gia đình của mình. Đó là một chuyến đi không thể nào quên được, tôi khá buồn vì không thể ở đó được lâu, nhưng tôi hy vọng tôi vẫn có thể thăm Đà Lạt bất cứ khi nào tôi có dịp, và tôi thực sự khuyên bạn nên đi Đà Lạt vào kỳ nghỉ, nơi đây thật sự rất tuyệt vời !

Bài văn mẫu 2

Tiếng Anh

Last summer, I had an unforgettable summer holiday with my family in Dalat. Dalat is about 300 km to the north of HCM city. This city is famous for its romantic places, bright weather and delicious food.

Additionally, it is known as love city in VN because it attracts large number of couples to visit, peaceful and beautiful landscape. When my family got there, we hired a hotel room in city center near Ho Xuan Huong lake and walked by the lake every nights. Beside, we also had good time to take part in several outdoor activities such as: visiting night market, flower park; tasting spring roll and soy milk. My sister and I brought many souvenirs from a store in order to give them for our friends and relatives.

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Đà Lạt

Xem thêm:

In second day, my family had a chance to visit Clay Village- a mini model, which describes ancient and modern Dalat. The construction is a masterpiece of art and attracts both Vietnamese and foreign tourists. Moreover, there is Langbiang so that visitors can hike climbing and enjoy roasted meats at the top of the mountain. However, my family chose to move by a jeep because nobody wants to be exhausted when getting there. It’s such a wonderful sightseeing trip.

In the next few days, we went to Crazy House, which used to belong to Hang Nga- daughter of Truong Chinh. The villa has strange architecture with unique style as a mysterious castle. The tourists are really impressed with this house. After a week in Dalat, we decided to come back home. My parents go back to work at the office and I go bạck to school for a new year study. It’s an enjoyable holiday and I hope having a chance to go back Dalat in a near future.

Tiếng Việt

Hè vừa rồi, tôi có một kì nghỉ hè đáng nhớ cùng gia đình tại Đà Lạt. Đà Lạt cách thành phố HCM khoảng 300 cây số về hướng bắc. Thành phố này nổi tiếng bởi khung cảnh nên thơ, thời tiết trong lành và nhiều món ăn ngon.

Hơn nữa, nó được biết đến như thành phố tình yêu ở VN bởi thu hút rất nhiều cặp đôi tham quan và khung cảnh yên bình tuyệt đẹp. Khi gia đình tôi tới, chúng tôi thuê một phòng khách sạn ngay trung tâm thành phố gần hồ Xuân Hương và đi dạo bên bờ hồ mỗi tối. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào rất nhiều hoạt động giải trí ngoài trời như: đi chợ đêm, vườn hoa và ăn nem uống sữa đậu nành. Chị tôi và tôi còn mua rất nhiều quà lưu niệm tại các cửa hàng để làm quà tặng bạn bè và người thân.

Vào ngày thứ hai, cả gia đình tham quan làng đất sét- mô hình thu nhỏ của Đà Lạt xưa và nay. Công trình này là một tuyệt tác nghệ thuật thu hút không chủ khách VN mà còn du khách nước ngoài. Đà Lạt còn có núi Langbiang cho mọi người đi bộ và thưởng thức thịt nướng ngay trên đỉnh núi. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi chọn cách di chuyển bằng xe zip bởi vì không ai muốn mệt mỏi khi leo tới đỉnh núi. Đó là một cuộc thưởng ngoạn tuyệt vời.

Vào những ngày tiếp theo, chúng tôi có dịp tham quan nhà kì quái, từng thuộc về bà Hằng Nga- con gái bí thư Trường Chinh. Ngôi biệt thự có kiến trúc lạ với phong cách độc đáo như những tòa lâu đài huyền bí. Khách du lịch rất ấn tượng trước ngôi nhà này. Sau 1 tuần ở Đà Lạt chúng tôi quay trở về nhà. Bố mẹ lại quay lại làm việc tại văn phòng còn tôi bắt đầu 1 năm học mới. Đó là kì nghỉ thực sự thú vị và tôi mong sẽ có dịp được quay trở lại Đà Lạt.

4.10. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Vũng Tàu

Bài làm mẫu 1

Tiếng Anh 

Summer vacations are the best time to relax and enjoy with family and friends, it’s the time I eagerly waited for every year. This year’s summer vacation is so special to me because it was the first time I’ve been on a trip with my colleagues. We had a wonderful time in Vung Tau – the city which has the most beautiful beaches in Vietnam.

We stayed there for 2 days at a small but convenient hostel. First day, we got up early to see the sunrise on the beach. It’s the most gorgeous thing I’ve ever seen. Then we swam and lay down on the sand to enjoy beautiful sunlight and the clear blue sky. We also enjoyed delicious seafood and drank fresh coconuts.

The next day, it took us about 30 minutes to hike up the Small Mountain to visit the Lighthouse. But it was really worth the try! The lighthouse affords a panoramic magnificent view of the whole of Vung Tau and is a really interesting site.

On top of Small Mountain, there is the enormous 28m figure of Jesus gazing across the East Sea. This is the largest sculpture in Southern Vietnam. The two shoulders of the figure are balconies, each able to accommodate up to six people, which offer a splendid view of the surrounding landscape. The weather during the time we stayed was really good and the local people were friendly.

We took many photographs to save our memorable vacation and bought a lot of souvenirs, too. I just had so many good memories of that whole trip. Everything was great, but what made the trip even greater was the fact that I was able to build a stronger relationships with my colleagues.

Tiếng Việt 

Kỳ nghỉ mùa hè là thời gian tốt nhất để thư giãn và tận hưởng với gia đình và bạn bè, đó là thời gian mà tôi luôn háo hức chờ đợi mỗi năm. Kỳ nghỉ hè năm nay rất đặc biệt với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với các đồng nghiệp của mình.

Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại Vũng Tàu – thành phố có những bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam. Chúng tôi ở đó trong 2 ngày tại một nhà nghỉ nhỏ nhưng thuận tiện. Ngày đầu tiên, chúng tôi dậy sớm để xem mặt trời mọc trên bãi biển. Đó là thứ rực rỡ nhất mà tôi từng thấy.

Sau đó, chúng tôi bơi và nằm trên cát tận hưởng ánh nắng tuyệt đẹp và bầu trời trong xanh. Chúng tôi cũng được thưởng thức hải sản ngon và uống nước dừa tươi. Ngày hôm sau, chúng tôi mất khoảng 30 phút đi bộ lên núi Nhỏ để đến thăm ngọn hải đăng. Nhưng nó thực sự không uổng công! Ngọn hải đăng mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố Vũng Tàu và là một địa điểm thực sự thú vị.

Trên đỉnh núi Nhỏ, có một bức tượng khổng lồ cao 28m hình Chúa Giêsu nhìn qua Biển Đông. Đây là tác phẩm điêu khắc lớn nhất ở miền Nam Việt Nam. Hai vai của tượng đồng thời là dãy ban công, mỗi bên có thể chứa tối đa sáu người, mang đến một tầm nhìn tuyệt vời của cảnh quan xung quanh. Thời tiết trong khoảng thời gian chúng tôi ở lại rất đẹp và người dân địa phương rất thân thiện.

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè ở Vũng Tàu

Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ lại kỳ nghỉ đáng nhớ này và chúng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ lưu niệm. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp về toàn bộ chuyến đi. Mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng những gì làm chuyến đi thậm chí còn tuyệt hơn là thực tế là tôi đã xây dựng được những mối quan hệ vững bền hơn với các đồng nghiệp của mình.

Bài làm mẫu 2

Tiếng Anh

Last summer, I spent about a week going to Vung Tau with my friends, and it was awesome. I study far from home, so I usually come back home during the summer break. However, last year I decided to do something new before coming home, and I had created great memories with my friends.

We hired an apartment, and it was very comfortable and convenient. We spent most of our time hanging around and playing on the beach. Vung Tau was not a new place to us, but we really enjoyed the atmosphere and the sights there. Therefore, we went to many places such as the light house and pagodas, and we took a lot of pictures.

We ate out for the first two days, but later we decided to buy the ingredients to cook at home. It was cheaper and more delicious, so we had a chance to eat many different kinds of seafood. We all went home after a week, but it was such a great experience that we are planning on doing it again next year.

Tiếng Việt

Mùa hè năm ngoái, tôi đã dành khoảng một tuần để đến Vũng Tàu cùng với bạn bè của mình, và điều đó thật tuyệt vời. Tôi học xa nhà, vì vậy tôi thường trở về nhà trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, năm ngoái tôi đã quyết định làm một điều gì đó mới trước khi về nhà, và tôi đã tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời với bạn bè của tôi.

Chúng tôi đã thuê một căn hộ, và nó rất thoải mái và thuận tiện. Chúng tôi dành phần lớn thời gian của chúng tôi để đi quanh quẩn và chơi trên bãi biển. Vũng Tàu không phải là một nơi mới đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi thực sự rất thích không khí và các điểm tham quan ở đó. Do đó, chúng tôi đã đi đến nhiều nơi như ngọn hải đăng và những ngôi chùa, và chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh.

Chúng tôi đã ăn ở ngoài trong hai ngày đầu tiên, nhưng sau đó chúng tôi quyết định mua nguyên liệu để nấu tại nhà. Nó rẻ hơn và ngon hơn, vì vậy chúng tôi đã có cơ hội ăn nhiều loại hải sản khác nhau. Tất cả chúng tôi đã về nhà sau một tuần, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời đến nỗi chúng tôi dự định sẽ làm lại vào năm tới.

4.11. Viết đoạn văn về kỳ nghỉ hè bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Summer is the most wonderful time of the year because I can have a break after a long semester. I always spend my summer playing outside with my friends and sleep late in the morning.

I usually wake up at 9 o’clock, but sometimes I also wake up early to go to the market with my mother. After I have lunch, I often stay in my room to play online games and read comic books because it is too hot outside. When it is about 5 o’clock in the afternoon, I and my friends will run to the grass field to fly the kite or play catch. We have a lot of games to play, and sometimes we also play healthy sports like badminton or volleyball.

I come home at about 7 o’clock to have dinner, and then I continue to enjoy my life by watching TV without worrying about the homework. I stay up late to play with my phone, because I do not need to go to school the next morning. Summer break is so fun, and I wish it could last for 6 months.

Tiếng Việt 

Mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất trong năm vì tôi có thể nghỉ ngơi sau một học kỳ dài. Tôi luôn dành mùa hè của mình để chơi bên ngoài với bạn bè và ngủ muộn vào buổi sáng.

Tôi thường thức dậy lúc 9 giờ, nhưng đôi khi tôi cũng thức dậy sớm để đi chợ cùng mẹ. Sau khi ăn trưa, tôi thường ở trong phòng để chơi các trò chơi trực tuyến và đọc truyện tranh vì bên ngoài quá nóng. Khi vào khoảng 5 giờ chiều, tôi và bạn bè sẽ chạy ra sân cỏ để thả diều hoặc chơi đuổi bắt. Chúng tôi có rất nhiều trò chơi để chơi, và đôi khi chúng tôi cũng chơi các môn thể thao lành mạnh như cầu lông hoặc bóng chuyền.

Tôi về nhà vào khoảng 7 giờ để ăn tối, và sau đó tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách xem TV mà không phải lo lắng về bài tập về nhà. Tôi thức khuya để chơi điện thoại, vì tôi không cần đến trường vào sáng hôm sau. Nghỉ hè thật là vui, và tôi ước gì nó có thể kéo dài trong 6 tháng.

4.12. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè của em

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè của em

Tiếng Anh

As a student, I don’t have much free time beside those I love, so my summer vacation is the duration during which I often busy myself with many things at home all day. In the day time.

I often do sundry things for my grandmother and help my parents to do housework. In the evening, I go out with some of my old friends. We often chat with each other in a cafe.

Usually, when I am free from doing housework, I go and visit close relatives in my neighborhood and ask them about their life and business. In the late evening, I watch films on TV or read novels or books to widen my understanding. I often go to bed very late. In my mind, I always want my short summer vacations to be not only comfortable for me but also useful for my beloved people.

Tiếng Việt

Là một sinh viên, tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi bên cạnh những người tôi yêu thương, vì vậy kỳ nghỉ hè của tôi là khoảng thời gian mà tôi thường bận rộn với nhiều việc ở nhà cả ngày.

Vào ban ngày, Tôi thường làm những việc lặt vặt cho bà nội và giúp bố mẹ làm việc nhà. Vào buổi tối, tôi đi chơi với một số người bạn cũ của tôi. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau trong quán cà phê.

Thông thường, khi rảnh rỗi làm việc nhà, tôi đi thăm bà con trong xóm, hỏi han cuộc sống và công việc làm ăn của họ. Vào buổi tối muộn, tôi xem phim trên TV hoặc đọc tiểu thuyết hoặc sách để mở mang tầm hiểu biết của mình. tôi thường đi ngủ rất muộn. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn muốn những kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của mình không chỉ thoải mái cho tôi mà còn hữu ích cho những người thân yêu của tôi.

4.13. Viết đoạn văn tiếng Anh về kỳ nghỉ hè

Tiếng Anh 

I haven’t had any concept of summer vacation since I graduated 2 years ago. Summer is just like other time in a year for me. I am always busy in either at work or at home. Therefore, this summer I will go on a tour to Hoi An city with my mother and younger brothers.

We will depart from Ha Noi to Da Nang by bus. It takes us a half and a day to go to stop. We will stay at Da Nang one night to see the Song Han bridge which can be turned round at 2 am.

The next day, we may call a taxi to go to Hoi An. Hoi An has a beautiful beach that could make me relax after hard working days. My mother will like it because people there seem to be very friendly and kind. That will be the first time she go to Hoi An and I bet that its sceneries will make a strong impression on her.

I am looking forward to the day we start our holiday.

Tiếng Việt 

Tôi chưa có bất cứ hình dung nào về kỳ nghỉ hè kể từ khi tốt nghiệp 2 năm trước. Mùa hè chỉ như những khoảng thời gian khác trong năm đối với tôi. Tôi luôn bận rộn tại cả ở nơi làm việc lẫn ở nhà. Vì vậy, mùa hè năm nay tôi sẽ đi một chuyến du lịch tới thành phố Hội An cùng mẹ và các em trai của tôi.

Chúng tôi sẽ khởi hành từ Hà Nội tới Đà Nẵng bằng xe buýt. Nó sẽ mất một ngày rưỡi để đến trạm dừng chân. Chúng tôi sẽ ở Đà Nẵng một đêm để ngắm cầu Sông Hàn, cây cầu sẽ xoay vào lúc 2 giờ sáng.

Ngày tiếp theo, chúng tôi có thể sẽ gọi taxi để đi tới Hội An. Hội An có bãi biển đẹp mà có thể khiến tôi thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Mẹ tôi sẽ thích nơi này bởi mọi người ở đó có vẻ rất thân thiện và hòa nhã. Đó sẽ là lần đầu tiên bà đến Hội An và tôi dám cá rằng cảnh đẹp tại đó sẽ để lại ấn tượng mạnh trong bà.

Tôi thực sự rất mong chờ đến ngày chúng tôi bắt đầu kỳ nghỉ của mình.

4.14. Viết về kỳ nghỉ hè bằng tiếng Anh ngắn gọn

cách viết đoạn văn tiếng anh về kì nghỉ hè
Viết về kỳ nghỉ hè bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh 

In the summer, people often travel to famous tourist spots. As for me, I had a memorable summer vacation in my hometown. After the school year ended, my parents took me and my sister back to my hometown. And so my wonderful summer vacation started.

Unlike Hanoi, my hometown was very peaceful, with not a lot of cars, smog. The weather in the countryside was very good. It was sunny but still cool because there was a lot of wind blowing. The sky was clear, the cicadas chirped all day. It was great in the countryside.

Every morning, my grandfather and I exercise by walking to the fields. The sunrise was really beautiful. After that, I returned to help him pick up the straw broom. In the afternoon, I and the children in the village went flying kites on the dike. The kites flying in the sky looked so beautiful.

During the summer vacation, I was taught to swim by my grandfather. Every evening, my grandmother told me a story. The summer vacation ends, it’s about time I have to go back to Hanoi. I miss my grandparents and my time in my hometown very much. Next summer I will go back to my hometown.

Tiếng Việt 

Mùa hè đến, mọi người thường đi chơi ở những địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn tôi, tôi đã có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại quê hương. Sau khi năm học kết thúc, bố mẹ đã đưa tôi và em gái về quê nội chơi. Và thế là kỳ nghỉ tuyệt vời của tôi được bắt đầu.

Khác với Hà Nội, quê tôi rất yên bình, không nhiều xe cộ, khói bụi. Thời tiết ở quê rất tuyệt. nắng nhưng vẫn mát bởi vì có rất nhiều gió thổi. Bầu trời trong xanh, những chú ve kêu ran cả ngày. Ở quê tuyệt lắm.

Mỗi buổi sáng, tôi cùng ông nội tập thể dục bằng cách đi bộ ra cánh đồng. Cảnh bình minh thật sự rất đẹp. Sau đó tôi về giúp ông nhặt rơm chổi. Đến chiều, tôi cùng lũ trẻ trong xóm đi thả diều trên đê. Những cánh diều bay lượn trên bầu trời trông thật đẹp.

Trong suốt kỳ nghỉ, tôi đã được ông nội dạy bơi. Mỗi buổi tối, bà nội đều kể chuyện cho chung tôi nghe. Kỳ nghỉ kết thúc, cũng là lúc tôi phải quay về Hà Nội. Tôi rất nhớ ông bà và khoảng thời gian ở quê. Mùa hè năm sau tôi nhất định sẽ về quê.

4.15. Bài viết tiếng Anh về kỳ nghỉ hè

Tiếng Anh

Last summer, I had a wonderful vacation in Da Lat with my friends.

Unlike the hot Hanoi, Dalat’s weather was still chilly in the summer. The air was cool and fresh, making me feel very comfortable. Our hotel had no air conditioner but I still feel cold. We stayed here for 1 week and we went to many places in Dalat.

My friends and I had been to Valley of Love. It was not natural that this place is the most famous tourist destination in Dalat. It was really beautiful here. The valley of love was full of flowers, trees, and lakes. All blend together to create a mesmerizing scene. In addition, we also went to Elephant Falls, Langbiang, Dambri Falls, … I had tried to eat many delicious foods, drinks, and fruits. I really liked the strawberry smoothie here. There were also fruit jams, Buttermilk ice cream; They were made from very fresh fruit. All are delicious.

Dalat had many beautiful cafés. We had coffee together and took many commemorative photos. Dalat also had a very bustling night market. Here, people could buy whatever they want like food, fruit, souvenirs, … I also came here and bought a lot of gifts for my family.

This is my great summer vacation. Although I cannot stay in Dalat for much longer, I will come back here on the nearest day.

Dịch nghĩa

Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Đà Lạt cùng với những người bạn của mình.

Khác với sự nóng bức của Hà Nội, thời tiết Đà Lạt vẫn se lạnh vào mùa hè. Bầu không khí mát lành và trong lành khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Khách sạn của chúng tôi không có điều hòa nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Chúng tôi ở đây 1 tuần và chúng tôi đã đi rất nhiều nơi tại Đà Lạt. 

Tôi và bạn bè mình đã tới Thung Lũng Tình Yêu. Không phải tự nhiên mà nơi này là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Đà Lạt. Ở đây thật sự rất đẹp. Thung lũng tình yêu có rất nhiều hoa, cây xanh và cả hồ nước. Tất cả hòa quyện cùng nhau tạo thành một cảnh đẹp mê hồn. Ngoài ra, chúng tôi còn tới Thác Voi , Langbiang, thác Dambri,… Tôi đã được thử rất nhiều món ăn ngon, đồ uống và các loại hoa quả. Tôi thực sự thích sinh tố dâu ở đây. Ngoài ra còn có mứt hoa quả, kem bơ; chúng được làm từ hoa quả rất tươi. Tất cả đều rất ngon.

Đà Lạt có rất nhiều quán cà phê đẹp. Chúng tôi đã cùng nhau uống cà phê và chụp ảnh kỷ niệm. Ở đây còn có chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Tại đây, mọi người có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn như đồ ăn, hoa quả, quà kỷ niệm,… Tôi cũng đã đến đây và mua rất nhiều quà cho gia đình mình mình.

Đây là kỳ nghỉ hè tuyệt vời của tôi. Mặc dù tôi không thể ở Đà Lạt được lâu hơn nhưng tôi sẽ quay lại đây vào một ngày gần nhất.

Trên đây là cách viết đoạn văn tiếng Anh về kì nghỉ hè mà duhoctms.edu.vn đã sưu tầm cho bạn. Qua bài viết trên, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố vốn từ để học tốt tiếng Anh. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.