Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional): Cách dùng và bài tập

Tiếp theo chuỗi bài học về câu điều kiện, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức về câu điều kiện hỗn hợp. Câu điều kiện hỗn hợp thường sử dụng kết hợp giữa các loại câu điều kiện và được chia thành 2 trường hợp chính. Cùng duhoctms.edu.vn tìm hiểu chi tiết qua bài viết bên dưới bạn nhé!

1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Giả thiết về một hành động, một sự việc sẽ xảy ra ở hiện tại nếu điều kiện nói đến trong quá khứ có thật.

Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp loại 1
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + had + Vpp/V-edS  + would + V-inf
If + câu điều kiện loại 3Câu điều kiện loại 2

Chú ý: Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 có mệnh đề if dùng vế đầu câu điều kiện loại 3 và vế sau là câu điều kiện loại 2.

Ví dụ minh hoạ: If I had worked harder, then I would be rich now.

(Nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn, thì bây giờ tôi đã giàu có.)

=> Ta có thể thấy được sự việc “giàu có” ở hiện tại không có thật bởi hành động “làm việc chăm chỉ” đã không xảy ra trong quá khứ.

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Giả thiết về một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói đến có thật.

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V-edS  + would/ could/ might + have + Vpp/ V-ed
If + câu điều kiện loại 2câu điều kiện loại 3

Lưu ýCâu điều kiện hỗn hợp loại 2 có mệnh đề if sử dụng vế đầu câu điều kiện loại 2 và vế sau là câu điều kiện loại 3.

Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Ví dụ minh hoạ: If I were you, I would have bought it.

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua nó.)

=> Ta có thể thấy được hành động “mua” đã không xảy ra, bởi điều kiện “tôi là bạn” không có thật.

3. Bài tập về câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. If she………….the first prize of the contest, she………….rich now.

A. wins/ will be

B. won/ would be

C. had won/ would be

D. have won/ would be

2. If I…………….to the concert last night, I would be tired now.

A. had gone

B. went

C. go

D. have gone

3. If you had finished all your homework, you…………..see movie now.

A. could have seen

B. could see

C. can see

D. will see

4. There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

A. will

B. can

C. A & B

D. would

5. If we…………..to mother, we………….in trouble right now.

A. had listened/ wouldn’t be

B. had listened/ would have been

C. listened/ would be

D. listen/ would not be

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau với động từ còn thiếu và sử dụng câu điều kiện hỗn hợp

1> You always had the key with you, didn’t you?

If I (have)………….it, I (not ask)…………..you for it right now.

2. Alice and Mathew are happily maried. If Alice (not love)…………Mathew, she (not marry)………him.

3. If you (read)……………the map before at home, we (not be)…………….lost now.

4. If Mary (not study)………….Chinese, she (not find)…………….the joh she has now.

5. If I (not fall)…………..in love with him, I wouldn’t be in trouble now.

Bài tập 3: Từ tình huống cho sẵn, viết câu điều kiện với If

1. Bob is tired now because he came home late last night.

2. I revised my lesson so I get bonus scores today.

3. Anna didn’t learn English in high school, so she doen’t have good job.

4. I am not rich. I didn’t buy new flat last month.

5. We can’t reach Tony’s house now because we didn’t ask for direction before.

Bài tập 4

1. We (have) ____ enough time if we wanted to see the castle.

2. In case you (buy) ____ a car, will you teach me to drive?

3. She (get) ____ angry if you had told her.

4. If they (support) ____ our product when we asked them, they would get a discount now.

5. Even if I (ask) ____ him, he won’t come.

6. It will be a disaster unless Joyce (help) ____ us.

7. If you (have) ____ something to eat in the morning, you wouldn’t feel sick now.

8. I wouldn’t risk it if I (be) ____ you.

9. The chicken isn’t very good. It (taste) ____ better if you had put some spices on it.

10. I won’t go to the dance unless you (join) ____ me.

Câu điều kiện hỗn hợp
Bài tập về câu điều kiện hỗn hợp

11. If the hotel in Paris had been full, we somewhere else. (stay)

12. If I got the job, I grateful to you. (be)

13. Unless she  (fail) ____ the test she will get her driving licence next week.

Bài tập 5

1. How would you explain the meaning of this word if you (not know) ____ it?

2. We (not be) ____ angry if you had refused the dinner.

3. If I were you, I (not take) ____ it.

4. If Ken (not mend) ____ the car, who will do it?

5. If I (not be) ____ in a hurry when I got up, I wouldn’t catch the train.

6. She won’t finish it on time if she (not start) ____ right now.

7. Had I driven slowly, I (not crash) ____.

8. She would get fat if she (not stop) ____ eating.

9. Had he not let me know, I (not collect) ____ him at the airport tomorrow morning. (not collect)

Bài tập 6

1. If you take my advice, you (be) ____ happy.

2. What would you do if you (be) ____ me?

3. If you (lend) ____ me some books I will give them back in two weeks.

4. I (send) ____ her a letter if I had found her address.

5. She the bread if she hadn’t been hungry.

6. If she (come) ____ here I will tell her about the film.

7. I will be unhappy if you (leave) ____ me.

8. If you hadn’t been so crazy you (not/buy) ____ this expensive house.

9. If the sun (shine) ____ I will go to the beach.

10. If I (win) ____ the lottery I would leave my country.

Đáp án

Bài tập 1

1. C2. A3. B4. D5. A

Bài tập 2

1. had had/ wouldn’t ask

2. didn’t love/ wouldn’t have married

3. had read/ wouldn’t be

4. hadn’t studied/ couldn’t find

5. hadn’t fallen

Bài tập 3

1. If Bob hadn’t come home late last night, he wouldn’t be tired now.

2. If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t have got bonus scores today.

3. If Anna had learned English in high school, she would have had good job.

4. If I were rich, I would have bought new flat last month.

5. We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Bài tập 4

1. would have2. buy3. would have got4. had supported5. ask6. helps7. had had
8. were9. would taste10. join11. would have stayed12. would be13. fails

Bài tập 5

1. did not know

2. would not have been

3. would not take

4. does not mend

5. had not been

6. does not start

7. would not have crashed

8. did not stop

9. would not collect

Bài tập 6

1. will be2. were3. lend4. would have sent5. wouldn’t have stolen
6. comes7. leave8. wouldn’t have bought9. shines10. won

Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học về câu điều kiện hỗn hợp rồi. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay hãy comment xuống phía bài viết nhé. Duhoctms.edu.vn chúc các bạn học tốt tiếng Anh hơn.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.