500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm

Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn muốn có vốn từ vựng giúp giao tiếp hiệu qua. Nhưng bạn lại không biết nên học từ đâu và bắt đầu như thế nào? Hãy tham khảo ngay 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm mà duhoctms.edu.vn giới thiệu nhé!

1. Bộ 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm phù hợp với đối tượng nào?

  • Người đang chuẩn bị đi du lịch tại nước ngoài.
  • Người thường xuyên phải tiếp xúc, giao tiếp trong môi trường tiếng Anh cơ bản.
  • Người đang muốn cải thiện tiếng Anh giao tiếp ở trình độ cao hơn, có thể xem các bộ phim, nghe nhạc không cần xem phụ đề.
  • Người cần học tiếng Anh cấp tốc để đi phỏng vấn

2. 500 từ vựng tiếng Anh cơ bản thông dụng theo chủ đề

500 từ vựng tiếng anh thông dụng có phiên âm
500 từ vựng tiếng Anh cơ bản thông dụng theo chủ đề

Đây là bộ từ vựng đến từ Tactics for TOEIC Vocabulary, được lựa lọc và kiểm định kỹ càng nên các bạn hoàn toàn yên tâm học nhé!

STTTừ vựng tiếng AnhTừ loạiPhiên âmNghĩa tiếng Việt
1map(n)/mæp /Bản đồ
2government(n)/ˈgʌvnmənt /Chính phủ
3way(n)/weɪ /Đường
4art(n)/ɑːt /Nghệ thuật
5world(n)/wɜːld /Thế giới
6computer(n)/kəmˈpjuːtə /Máy tính
7people(n)/ˈpiːpl /Người
8two(n)/tuː /Hai
9family(n)/ˈfæmɪli /Gia đình
10history(n)/ˈhɪstəri /Lịch sử
11health(n)/hɛlθ /Sức khỏe
12system(n)/ˈsɪstɪm /Hệ thống
13information(n)/ˌɪnfəˈmeɪʃən /Thông tin
14meat(n)/miːt /Thịt
15year(n)/jɪə /Năm
16thanks(n)/θæŋks /Lời cảm ơn
17music(n)/ˈmjuːzɪk /Âm nhạc
18person(n)/ˈpɜːsn /Người
19reading(n)/ˈriːdɪŋ /Cách đọc
20method(n)/ˈmɛθəd /Phương pháp
21data(n)/ˈdeɪtə /Dữ liệu
22food(n)/fuːd /Thức ăn
23understanding(n)/ˌʌndəˈstændɪŋ /Hiểu biết
24theory(n)/ˈθɪəri /Lý thuyết
25law(n)/lɔː /Pháp luật
26bird(n)/bɜːd /Chim
27literature(n)/ˈlɪtərɪʧə /Văn chương
28problem(n)/ˈprɒbləm /Vấn đề
29software(n)/ˈsɒftweə /Phần mềm
30control(v)/kənˈtrəʊl /Điều khiển
31knowledge(n)/ˈnɒlɪʤ /Kiến thức
32power(n)/ˈpaʊə /Quyền lực
33ability(n)/əˈbɪlɪti /Khả năng
34economics(n)/ˌiːkəˈnɒmɪks /Kinh tế học
35love(n)/lʌv /Tình Yêu
36internet(n)/ˈɪntəˌnɛt /Internet
37television(n)/ˈtɛlɪˌvɪʒən /Tivi
38science(n)/ˈsaɪəns /Khoa học
39library(n)/ˈlaɪbrəri /Thư viện
40nature(n)/ˈneɪʧə /Bản chất
41fact(n)/fækt /Việc
42product(n)/ˈprɒdʌkt /Sản phẩm
43idea(n)/aɪˈdɪə /Ý kiến
44temperature(n)/ˈtɛmprɪʧə /Nhiệt độ
45investment(n)/ɪnˈvɛstmənt /Đầu tư
46area(n)/ˈeərɪə /Khu vực
47society(n)/səˈsaɪəti /Xã hội
48activity(n)/ækˈtɪvɪti /Hoạt động
49story(n)/ˈstɔːri /Câu chuyện
50industry(n)/ˈɪndəstri /Ngành công nghiệp
51media(n)/ˈmɛdɪə /Phương tiện truyền thông
52thing(n)/θɪŋ /những vật
53oven(n)/ˈʌvn /Lò nướng
54community(n)/kəˈmjuːnɪti /Cộng đồng
55definition(n)/ˌdɛfɪˈnɪʃən /Định nghĩa
56safety(n)/ˈseɪfti /Sự an toàn
57quality(n)/ˈkwɒlɪti /Chất lượng
58development(n)/dɪˈvɛləpmənt /Phát triển
59language(n)/ˈlæŋgwɪʤ /Ngôn ngữ
60management(n)/ˈmænɪʤmənt /Quản lý
61player(n)/ˈpleɪə /Người chơi
62variety(n)/vəˈraɪəti /Đa dạng
63video(n)/ˈvɪdɪəʊ /Video
64week(n)/wiːk /Tuần
65security(n)/sɪˈkjʊərɪti /An ninh
66country(n)/ˈkʌntri /Nước
67exam(n)/ɪgˈzæm /Thi
68movie(n)/ˈmuːvi /Phim
69organization(n)/ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən /Cơ quan
70equipment(n)/ɪˈkwɪpmənt /Thiết bị
71physics(n)/ˈfɪzɪks /Vật lý
72analysis(n)/əˈnæləsɪs /Nghiên cứu
73policy(n)/ˈpɒlɪsi /Chính sách
74series(n)/ˈsɪəriːz /Loạt
75thought(n)/θɔːt /Tư tưởng
76basis(n)/ˈbeɪsɪs /Căn cứ
77boyfriend(n)/ˈbɔɪˌfrɛnd /Bạn trai
78direction(n)/dɪˈrɛkʃən /Phương hướng
79strategy(n)/ˈstrætɪʤi /Chiến lược
80technology(n)/tɛkˈnɒləʤi /Công nghệ
81army(n)/ˈɑːmi /Quân đội
82camera(n)/ˈkæmərə /Máy chụp hình
83freedom(n)/ˈfriːdəm /Sự tự do
84paper(n)/ˈpeɪpə /Giấy
85environment(n)/ɪnˈvaɪərənmənt /Môi trường
86child(n)/ʧaɪld /Trẻ em
87instance(n)/ˈɪnstəns /Trường hợp
88month(n)/mʌnθ /Tháng
89truth(n)/truːθ /Sự thật
90marketing(n)/ˈmɑːkɪtɪŋ /Thị trường
91university(n)/ˌjuːnɪˈvɜːsɪti /Trường đại học
92writing(n)/ˈraɪtɪŋ /Hiện ra, sự viết
93article(n)/ˈɑːtɪkl /Điều khoản
94department(n)/dɪˈpɑːtmənt /Bộ
95difference(n)/ˈdɪfrəns /Khác nhau
96goal(n)/gəʊl /Mục tiêu
97news(n)/njuːz /Tin tức
98audience(n)/ˈɔːdjəns /Khán giả
99fishing(n)/ˈfɪʃɪŋ /Câu cá
100growth(n)/grəʊθ /Sự tăng trưởng
101income(n)/ˈɪnkʌm /Lợi tức
102marriage(n)/ˈmærɪʤ /Hôn nhân
103user(n)/ˈjuːzə /Người sử dụng
104combination(n)/ˌkɒmbɪˈneɪʃən /Phối hợp
105failure(n)/ˈfeɪljə /Thất bại
106meaning(n)/ˈmiːnɪŋ /Nghĩa
107medicine(n)/ˈmɛdsɪn /Y học
108philosophy(n)/fɪˈlɒsəfi /Triết học
109teacher(n)/ˈtiːʧə /Giáo viên
110communication(n)/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən /Liên lạc
111night(n)/naɪt /Đêm
112chemistry(n)/ˈkɛmɪstri /Hóa học
113disease(n)/dɪˈziːz /Căn bệnh
114disk(n)/dɪsk /Đĩa
115energy(n)/ˈɛnəʤi /Năng lượng
116nation(n)/ˈneɪʃən /Quốc gia
117road(n)/rəʊd /Đường
118role(n)/rəʊl /Vai trò
119soup(n)/suːp /Soup
120advertising(n)/ˈædvətaɪzɪŋ /Quảng cáo
121location(n)/ləʊˈkeɪʃən /Vị trí
122success(n)/səkˈsɛs /Sự thành công
123addition(n)/əˈdɪʃ(ə)n /Thêm vào
124apartment(n)/əˈpɑːtmənt /Căn hộ
125education(n)/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən /Sự giáo dục
126math(n)/mæθ /Toán học
127moment(n)/ˈməʊmənt /Chốc lát
128painting(n)/ˈpeɪntɪŋ /Bức tranh
129politics(n)/ˈpɒlɪtɪks /Chính trị
130attention(n)/əˈtɛnʃ(ə)n /Chú ý
131decision(n)/dɪˈsɪʒən /Phán quyết
132event(n)/ɪˈvɛnt /Biến cố
133property(n)/ˈprɒpəti /Bất động sản
134shopping(n)/ˈʃɒpɪŋ /Mua sắm
135student(n)/ˈstjuːdənt /Sinh viên
136wood(n)/wʊd /Gỗ
137competition(n)/ˌkɒmpɪˈtɪʃən /Cuộc thi
138distribution(n)/ˌdɪstrɪˈbjuːʃən /Phân phát
139entertainment(n)/ˌɛntəˈteɪnmənt /Giải trí
140office(n)/ˈɒfɪs /Văn phòng
141population(n)/ˌpɒpjʊˈleɪʃən /Dân số
142president(n)/ˈprɛzɪdənt /Chủ tịch
143unit(n)/ˈjuːnɪt /Đơn vị
144category(n)/ˈkætɪgəri /Thể loại
145cigarette(n)/ˌsɪgəˈrɛt /Thuốc lá
146context(n)/ˈkɒntɛkst /Bối cảnh
147introduction(n)/ˌɪntrəˈdʌkʃən /Sự giới thiệu
148opportunity(n)/ˌɒpəˈtjuːnɪti /Cơ hội
149performance(n)/pəˈfɔːməns /Hiệu suất
150driver(n)/ˈdraɪvə /Người lái xe
151flight(n)/flaɪt /Chuyến bay
152length(n)/lɛŋθ /Chiều dài
153magazine(n)/ˌmægəˈziːn /Tạp chí
154newspaper(n)/ˈnjuːzˌpeɪpə /Báo
155relationship(n)/rɪˈleɪʃənʃɪp /Mối quan hệ
156teaching(n)/ˈtiːʧɪŋ /Giảng dạy
157cell(n)/sɛl /Tế bào
158dealer(n)/ˈdiːlə /Người chia bài
159debate(n)/dɪˈbeɪt /Tranh luận
160finding(n)/ˈfaɪndɪŋ /Phát hiện
161lake(n)/leɪk /Hồ
162member(n)/ˈmɛmbə /Thành viên
163message(n)/ˈmɛsɪʤ /Thông điệp
164phone(n)/fəʊn /Điện thoại
165scene(n)/siːn /Sân khấu
166appearance(n)/əˈpɪərəns /Xuất hiện
167association(n)/əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n /Sự kết hợp
168concept(n)/ˈkɒnsɛpt /Khái niệm
169customer(n)/ˈkʌstəmə /Khách hàng
170death(n)/dɛθ /Sự chết
171discussion(n)/dɪsˈkʌʃən /Thảo luận
172housing(n)/ˈhaʊzɪŋ /Nhà ở
173inflation(n)/ɪnˈfleɪʃən /Sự lạm phát
174insurance(n)/ɪnˈʃʊərəns /Bảo hiểm
175mood(n)/muːd /Khí sắc
176woman(n)/ˈwʊmən /Đàn bà
177advice(n)/ədˈvaɪs /Lời khuyên
178blood(n)/blʌd /Máu
179effort(n)/ˈɛfət /Cố gắng
180expression(n)/ɪksˈprɛʃən /Biểu hiện
181importance(n)/ɪmˈpɔːtəns /Tầm quan trọng
182opinion(n)/əˈpɪnjən /Ý kiến
183payment(n)/ˈpeɪmənt /Thanh toán
184reality(n)/ri(ː)ˈælɪti /Thực tế
185responsibility(n)/rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti /Trách nhiệm
186situation(n)/ˌsɪtjʊˈeɪʃən /Tình hình
187skill(n)/skɪl /Kỹ năng
188statement(n)/ˈsteɪtmənt /Tuyên bố
189wealth(n)/wɛlθ /Sự giàu có
190application(n)/ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n /Ứng dụng
191city(n)/ˈsɪti /Thành phố
192county(n)/ˈkaʊnti /Quận
193depth(n)/dɛpθ /Chiều sâu
194estate(n)/ɪsˈteɪt /Tài sản
195foundation(n)/faʊnˈdeɪʃən /Nền tảng
196grandmother(n)/ˈgrænˌmʌðə /Bà ngoại
197heart(n)/hɑːt /Tim
198perspective(n)/pəˈspɛktɪv /Quan điểm
199photo(n)/ˈfəʊtəʊ /Ảnh
200recipe(n)/ˈrɛsɪpi /Công thức
201studio(n)/ˈstjuːdɪəʊ /Phòng thu
202topic(n)/ˈtɒpɪk /Chủ đề
203collection(n)/kəˈlɛkʃən /Bộ sưu tập
204depression(n)/dɪˈprɛʃən /Phiền muộn
205imagination(n)/ɪˌmæʤɪˈneɪʃən /Sự tưởng tượng
206passion(n)/ˈpæʃən /Tình yêu
207percentage(n)/pəˈsɛntɪʤ /Tỷ lệ phần trăm
208resource(n)/rɪˈsɔːs /Tài nguyên
209setting(n)/ˈsɛtɪŋ /Thiết lập
210ad(n)/æd /Quảng cáo
211agency(n)/ˈeɪʤənsi /Đại lý
212college(n)/ˈkɒlɪʤ /Trường đại học
213connection(n)/kəˈnɛkʃən /Liên quan
214criticism(n)/ˈkrɪtɪsɪzm /Sự chỉ trích
215debt(n)/dɛt /Nợ nần
216description(n)/dɪsˈkrɪpʃən /Miêu tả
217memory(n)/ˈmɛməri /Trí nhớ
218patience(n)/ˈpeɪʃəns /Kiên nhẫn
219secretary(n)/ˈsɛkrətri /Thư ký
220solution(n)/səˈluːʃən /Dung dịch
221administration(n)/ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n /Quyền quản trị
222aspect(n)/ˈæspɛkt /Diện mạo
223attitude(n)/ˈætɪtjuːd /Thái độ
224director(n)/dɪˈrɛktə /Giám đốc
225personality(n)/ˌpɜːsəˈnælɪti /Nhân cách
226psychology(n)/saɪˈkɒləʤi /Tâm lý học
227recommendation(n)/ˌrɛkəmɛnˈdeɪʃən /Khuyến nghị
228response(n)/rɪsˈpɒns /Câu trả lời
229selection(n)/sɪˈlɛkʃən /Sự lựa chọn
230storage(n)/ˈstɔːrɪʤ /Lưu trữ
231version(n)/ˈvɜːʃən /Phiên bản
232alcohol(n)/ˈælkəhɒl /Rượu
233argument(n)/ˈɑːgjʊmənt /Đối số
234complaint(n)/kəmˈpleɪnt /Lời phàn nàn
235contract(n)/ˈkɒntrækt /Hợp đồng
236emphasis(n)/ˈɛmfəsɪs /Sự nhấn mạnh
237highway(n)/ˈhaɪweɪ /Xa lộ
238loss(n)/lɒs /Sự mất
239membership(n)/ˈmɛmbəʃɪp /Thành viên
240possession(n)/pəˈzɛʃən /Sở hữu
241preparation(n)/ˌprɛpəˈreɪʃən /Sự chuẩn bị
242steak(n)/steɪk /Miếng bò hầm
243union(n)/ˈjuːnjən /Liên hiệp
244agreement(n)/əˈgriːmənt /Sự đồng ý
245cancer(n)/ˈkænsə /Ung thư
246currency(n)/ˈkʌrənsi /Tiền tệ
247employment(n)/ɪmˈplɔɪmənt /Việc làm
248engineering(n)/ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ /Kỹ thuật
249entry(n)/ˈɛntri /Lối vào
250interaction(n)/ˌɪntərˈækʃən /Tương tác
251limit(n)/ˈlɪmɪt /Giới hạn
252mixture(n)/ˈmɪksʧə /Hỗn hợp
253preference(n)/ˈprɛfərəns /Sự ưa thích
254region(n) /ˈriːʤən /Vùng
255republic(n)/rɪˈpʌblɪk /Nước cộng hòa
256seat(n)/siːt /Ghế
257tradition(n)/trəˈdɪʃən /Truyền thống
258virus(n)/ˈvaɪərəs /Virus
259actor(n) /ˈæktə /Diễn viên
260classroom(n)/ˈklɑːsrʊm /Lớp học
261delivery(n)/dɪˈlɪvəri /Giao hàng
262device(n)/dɪˈvaɪs /Thiết bị
263difficulty(n)/ˈdɪfɪkəlti /Khó khăn
264drama(n)/ˈdrɑːmə /Kịch
265election(n)/ɪˈlɛkʃən /Sựu bầu cử
266engine(n)/ˈɛnʤɪn /Động cơ
267football(n)/ˈfʊtbɔːl /Bóng đá
268guidance(n)/ˈgaɪdəns /Hướng dẫn
269hotel(n)/həʊˈtɛl /Khách sạn
270match(n)/mæʧ /Trận đấu
271owner(n)/ˈəʊnə /Chủ nhân
272priority(n) /praɪˈɒrɪti /Quyền ưu tiên
273protection(n)/prəˈtɛkʃən /Sự bảo vệ
274suggestion(n)/səˈʤɛsʧən /Gợi ý
275tension(n)/ˈtɛnʃən /Sức ép
276variation(n)/ˌveərɪˈeɪʃən /Sự biến đổi
277anxiety(n)/æŋˈzaɪəti /Lo ngại
278atmosphere(n)/ˈætməsfɪə /Không khí
279awareness(n)/əˈweənəs /Nhận thức
280bread(n)/brɛd /Bánh mì
281climate(n)/ˈklaɪmɪt /Khí hậu
282comparison(n)/kəmˈpærɪsn /Sự so sánh
283confusion(n)/kənˈfjuːʒən /Nhầm lẫn
284construction(n)/kənˈstrʌkʃən /Xây dựng
285elevator(n)/ˈɛlɪveɪtə /Thang máy
286emotion(n)/ɪˈməʊʃən /Xúc động
287employee(n)/ˌɛmplɔɪˈiː /Công nhân
288employer(n)/ɪmˈplɔɪə /Sử dụng lao động
289guest(n)/gɛst /Khách
290height(n)/haɪt /Chiều cao
291leadership(n)/ˈliːdəʃɪp /Lãnh đạo
292mall(n)/mɔːl /Trung tâm mua sắm
293manager(n)/ˈmænɪʤə /Người quản lý
294operation(n)/ˌɒpəˈreɪʃən /Hoạt động
295recording(n)/rɪˈkɔːdɪŋ /Ghi âm
296respect(n)/rɪsˈpɛkt /Tôn trọng
297sample(n)/ˈsɑːmpl /Mẫu
298transportation(n)/ˌtrænspɔːˈteɪʃən /Giao thông vận tải
299boring(n)/ˈbɔːrɪŋ /Chán nản
300charity(n)/ˈʧærɪti /Bố thí
301cousin(n)/ˈkʌzn /Anh em họ
302disaster(n)/dɪˈzɑːstə /Thảm họa
303editor(n)/ˈɛdɪtə /Biên tập viên
304efficiency(n)/ɪˈfɪʃənsi /Hiệu quả
305excitement(n)/ɪkˈsaɪtmənt /Phấn khích
306extent(n)/ɪksˈtɛnt /Mức độ
307feedback(n)/ˈfiːdbæk /Thông tin phản hồi
308guitar(n)/gɪˈtɑː /Đàn guitar
309homework(n)/ˈhəʊmˌwɜːk /Bài tập về nhà
310leader(n)/ˈliːdə /Lãnh đạo
311mom(n)/mɒm /Mẹ
312outcome(n)/ˈaʊtkʌm /Kết quả
313permission(n)/pəˈmɪʃən /Sự cho phép
314presentation(n)/ˌprɛzɛnˈteɪʃən /Trình bày
315promotion(n)/prəˈməʊʃən /Khuyến mãi
316reflection(n)/rɪˈflɛkʃən /Sự phản xạ
317refrigerator(n)/rɪˈfrɪʤəreɪtə /Tủ lạnh
318resolution(n)/ˌrɛzəˈluːʃən /Độ phân giải
319revenue(n)/ˈrɛvɪnjuː /Lợi tức
320session(n)/ˈsɛʃən /Buổi họp
321singer(n)/ˈsɪŋə /Ca sĩ
322tennis(n)/ˈtɛnɪs /Quần vợt
323basket(n)/ˈbɑːskɪt /Cái giỏ
324bonus(n)/ˈbəʊnəs /Tiền thưởng
325cabinet(n)/ˈkæbɪnɪt /Buồng
326childhood(n)/ˈʧaɪldhʊd /Thời thơ ấu
327church(n)/ʧɜːʧ /Nhà thờ
328clothes(n)/kləʊðz /Quần áo
329coffee(n)/ˈkɒfi /Cà phê
330dinner(n)/ˈdɪnə /Bữa tối
331drawing(n)/ˈdrɔːɪŋ /Bản vẽ
332hair(n)/heə /Tóc
333hearing(n)/ˈhɪərɪŋ /Thính giác
334initiative(n)/ɪˈnɪʃɪətɪv /Sáng kiến
335judgment(n)/ˈʤʌʤmənt /Án
336lab(n)/læb /Phòng thí nghiệm
337measurement(n)/ˈmɛʒəmənt /Sự đo lường
338mode(n)/məʊd /Chế độ
339mud(n)/mʌd /Bùn
340orange(n)/ˈɒrɪnʤ /Trái cam
341poetry(n)/ˈpəʊɪtri /Thơ phú
342police(n)/pəˈliːs /Cảnh sát
343possibility(n)/ˌpɒsəˈbɪlɪti /Khả năng
344procedure(n)/prəˈsiːʤə /Phương pháp
345queen(n)/kwiːn /Nữ hoàng
346ratio(n)/ˈreɪʃɪəʊ /Tỉ lệ
347relation(n)/rɪˈleɪʃən /Quan hệ
348restaurant(n)/ˈrɛstrɒnt /Nhà hàng
349satisfaction(n)/ˌsætɪsˈfækʃən /Sự hài lòng
350sector(n)/ˈsɛktə /Khu vực
351signature(n)/ˈsɪgnɪʧə /Chữ ký
352significance(n)/sɪgˈnɪfɪkəns /Ý nghĩa
353song(n)/sɒŋ /Bài hát
354tooth(v, n)/tuːθ /Răng, ăn khớp nhau
355town(n)/taʊn /Thành phố
356vehicle(n)/ˈviːɪkl /Xe cộ
357volume(n)/ˈvɒljʊm /Thể tích
358wife(n)/waɪf /Vợ
359accident(n)/ˈæksɪdənt /Tai nạn
360airport(n)/ˈeəpɔːt /Sân bay
361appointment(n)/əˈpɔɪntmənt /Cuộc hẹn
362arrival(adj, n)/əˈraɪvəl /Đi đến nơi, sự đến
363assumption(n)/əˈsʌmpʃ(ə)n /Giả định
364baseball(n)/ˈbeɪsbɔːl /Bóng chày
365chapter(n)/ˈʧæptə /Chương
366committee(n)/kəˈmɪti /Ủy ban
367conversation(n)/ˌkɒnvəˈseɪʃən /Đàm thoại
368database(n)/ˈdeɪtəˌbeɪs /Cơ sở dữ liệu
369enthusiasm(n)/ɪnˈθjuːzɪæzm /Hăng hái
370error(n)/ˈɛrə /Lỗi
371explanation(n)/ˌɛkspləˈneɪʃən /Giải thích
372farmer(n)/ˈfɑːmə /Nông dân
373gate(n)/geɪt /Cửa
374girl(n)/gɜːl /Cô gái
375hall(n)/hɔːl /Đại sảnh
376historian(n)/hɪsˈtɔːrɪən /Sử gia
377hospital(n)/ˈhɒspɪtl /Bệnh viện
378injury(n)/ˈɪnʤəri /Vết thương
379instruction(n)/ɪnˈstrʌkʃən /Hướng dẫn
380maintenance(n)/ˈmeɪntənəns /Bảo trì
381manufacturer(n)/ˌmænjʊˈfækʧərə /Nhà chế tạo
382meal(n)/miːl /Bữa ăn
383perception(n)/pəˈsɛpʃən /Sự nhận thức
384pie(n)/paɪ /Bánh
385poem(n)/ˈpəʊɪm /Bài thơ
386presence(n)/ˈprɛzns /Sự hiện diện
387proposal(n)/prəˈpəʊzəl /Đề nghị
388reception(n)/rɪˈsɛpʃən /Tiếp nhận
389replacement(n)/rɪˈpleɪsmənt /Sự thay thế
390revolution(n)/ˌrɛvəˈluːʃən /Cuộc cách mạng
391river(n)/ˈrɪvə /Sông
392son(n)/sʌn /Con trai
393speech(n)/spiːʧ /Lời nói
394tea(n)/tiː /Trà
395village(n)/ˈvɪlɪʤ /Làng
396warning(n)/ˈwɔːnɪŋ /Cảnh báo
397winner(n)/ˈwɪnə /Người chiến thắng
398worker(n)/ˈwɜːkə /Công nhân
399writer(n)/ˈraɪtə /Nhà văn
400assistance(n)/əˈsɪstəns /Sự giúp trợ
401breath(n)/brɛθ /Hơi thở
402buyer(n)/ˈbaɪə /Người mua
403chest(n)/ʧɛst /Ngực
404chocolate(n)/ˈʧɒkəlɪt /Sôcôla
405conclusion(n)/kənˈkluːʒən /Phần kết luận
406contribution(n)/ˌkɒntrɪˈbjuːʃən /Sự đóng góp
407cookie(n)/ˈkʊki /Cookie
408courage(n)/ˈkʌrɪʤ /Lòng can đảm
409dad(n)/dæd /Cha
410desk(n)/dɛsk /Bàn giấy
411drawer(n)/ˈdrɔːə /Ngăn kéo
412establishment(n)/ɪsˈtæblɪʃmənt /Thành lập
413examination(n)/ɪgˌzæmɪˈneɪʃən /Kiểm tra
414garbage(n)/ˈgɑːbɪʤ /Đống rác
415grocery(n)/ˈgrəʊsəri /Tạp hóa
416honey(adj, n)/ˈhʌni /Mật ong, đường mật, êm dịu
417impression(n)/ɪmˈprɛʃən /Ấn tượng
418improvement(n)/ɪmˈpruːvmənt /Sự cải thiện
419independence(n)/ˌɪndɪˈpɛndəns /Độc lập
420insect(n)/ˈɪnsɛkt /Côn trùng
421inspection(n)/ɪnˈspɛkʃən /Sự kiểm tra
422inspector(n)/ɪnˈspɛktə /Viên thanh tra
423king(n)/kɪŋ /Vua
424ladder(n)/ˈlædə /Thang
425menu(n)/ˈmɛnjuː /Thực đơn
426penalty(n)/ˈpɛnlti /Hình phạt
427piano(n)/pɪˈænəʊ /Dương cầm
428potato(n)/pəˈteɪtəʊ /Khoai tây
429profession(n)/prəˈfɛʃən /Nghề nghiệp
430professor(n)/prəˈfɛsə /Giáo sư
431quantity(n)/ˈkwɒntɪti /Số lượng
432reaction(n)/ri(ː)ˈækʃən /Sự phản ứng
433requirement(n)/rɪˈkwaɪəmənt /Yêu cầu
434salad(n)/ˈsæləd /Xà lách
435sister(n)/ˈsɪstə /Chị
436supermarket(n)/ˈsjuːpəˌmɑːkɪt /Siêu thị
437tongue(n)/tʌŋ /Lưỡi
438weakness(n)/ˈwiːknɪs /Yếu đuối
439wedding(n)/ˈwɛdɪŋ /Kết hôn
440affair(n)/əˈfeə /Việc
441ambition(n)/æmˈbɪʃ(ə)n /Tham vọng
442analyst(n)/ˈænəlɪst /Người phân tích
443apple(n)/ˈæpl /Táo
444assignment(n)/əˈsaɪnmənt /Phân công
445assistant(adj, n)/əˈsɪstənt /Phụ tá, giúp đỡ
446bathroom(n)/ˈbɑːθru(ː)m /Phòng tắm
447bedroom(n)/ˈbɛdru(ː)m /Phòng ngủ
448beer(n)/bɪə /Bia
449birthday(n)/ˈbɜːθdeɪ /Ngày sinh nhật
450celebration (n)/ˌsɛlɪˈbreɪʃən /Lễ kỷ niệm
451championship (n)/ˈʧæmpjənʃɪp /Chức vô địch
452cheek(v, n)/ʧiːk /Gò má, ngạo mạn
453client(n)/ˈklaɪənt /Khách hàng
454consequence(n)/ˈkɒnsɪkwəns /Kết quả
455departure(n)/dɪˈpɑːʧə /Khởi hành
456diamond(n)/ˈdaɪəmənd /Kim cương
457dirt(n)/dɜːt /Bụi
458ear(n)/ɪə /Tai
459fortune(n)/ˈfɔːʧən /Vận may
460friendship(n)/ˈfrɛndʃɪp /Tình bạn
461funeral(adj, n)/ˈfjuːnərəl /Đám ma, tang lễ
462gene(n)/ʤiːn /Gen
463girlfriend(n)/ˈgɜːlˌfrɛnd /Bạn gái
464hat(n)/hæt /
465indication(n)/ˌɪndɪˈkeɪʃən /Dấu hiệu
466intention(n)/ɪnˈtɛnʃən /Mục đích
467lady(n)/ˈleɪdi /Phụ nữ
468midnight(adj, n)/ˈmɪdnaɪt /Nữa đêm, giữa khuya
469negotiation(n)/nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən /Đàm phán
470obligation(n)/ˌɒblɪˈgeɪʃən /Nghĩa vụ
471passenger(n)/ˈpæsɪnʤə /Hành khách
472pizza(n)/ˈpiːtsə /Bánh pizza
473platform(n)/ˈplætfɔːm /Nền tảng
474poet(n)/ˈpəʊɪt /Thi sĩ
475pollution(n)/pəˈluːʃən /Ô nhiễm
476recognition(n)/ˌrɛkəgˈnɪʃən /Sự công nhận
477reputation(n)/ˌrɛpju(ː)ˈteɪʃən /Danh tiếng
478shirt(n)/ʃɜːt /Áo sơ mi
479sir(n)/sɜː /Ngài
480speaker(n)/ˈspiːkə /Loa
481stranger(n)/ˈstreɪnʤə /Người lạ
482surgery(n)/ˈsɜːʤəri /Phẫu thuật
483sympathy(n)/ˈsɪmpəθi /Thông cảm
484tale(n)/teɪl /Truyện
485throat(n)/θrəʊt /Họng
486trainer(n)/ˈtreɪnə /Huấn luyện viên
487uncle(n)/ˈʌŋkl /Chú
488youth(n)/juːθ /Tuổi trẻ
489time(v, n)/taɪm /Thời gian, định giờ
490work(v, n)/wɜːk /Công việc, hoạt động
491film(v, n)/fɪlm /Phim ảnh, quay phim
492water(n)/ˈwɔːtə /Nước
493money(n)/ˈmʌni /Tiền
494example(n)/ɪgˈzɑːmpl /Thí dụ
495while(conj, n)/waɪl /Trong khi
496business(n)/ˈbɪznɪs /Kinh doanh
497study(n)/ˈstʌdi /Nghiên cứu
498game(n)/geɪm /Trò chơi
499life(n)/laɪf /Đời sống
500form(n)/fɔːm /Hình thức

3. Phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả, nhớ lâu

Để có thể ghi nhớ hiệu quả các từ vựng cũng như dễ dàng học và tối ưu nhất, đầu tiên các bạn cần phải tạo ra được cho bản thân mình động lực và niềm yêu thích đối với môn tiếng Anh. Một phương pháp học độc đáo, mới lạ và hấp dẫn sẽ kích thích được sự tò mò, thích thú của cá bạn.

500 từ vựng tiếng anh thông dụng có phiên âm
Phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả, nhớ lâu

Bởi vậy, duhoctms.edu.vn sẽ giới thiệu và hướng dẫn đến các bạn hai phương pháp học thông minh giúp ghi nhớ từ vựng hiệu quả, nhớ lâu với: Âm thanh tương tự và Truyện chêm. Hãy thử áp dụng cách học này với 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm nhé!

3.1. Phương pháp học từ vựng qua truyện chêm

Với cách học này, các bạn sẽ chèn các từ vựng tiếng Anh mà mình muốn học vào trong các câu chuyện. Tiếp theo, bạn sẽ đoán ngữ nghĩa, hiểu và nhớ câu chuyện. Điều này giúp các bạn có ấn tượng với từ đó trong ngữ cảnh, tình huống đó. Từ đó, bạn có thể dễ dàng học từ vựng mà không nhàm chán.

3.2. Phương pháp học từ vựng qua âm thanh tương tự

Đây là một trong những phương pháp học từ vựng dựa trên nguyên lý “bắc cầu tạm” từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. Cuối cùng là áp dụng vào các ví dụ cụ thể để tạo thành liên kết giữa ngữ nghĩa của từ đó và cách phát âm của từ.

Chúng ta cùng xem qua một ví dụ chi tiết:

Apologize (adj): xin lỗi

Nhập mã TMS20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cho mình xin lỗi nhé! vừa ăn thịt bò mà nó dai quá nên rụng hết răng

Ở câu trên, các bạn có thể thấy nghĩa của từ là màu xanh, và âm thanh tương tự để liên tưởng đến từ gốc Apologize là màu đỏ. Đồng thời lồng thêm nghĩa tiếng Việt của từ để bạn biết và có thể ghi nhớ ngay lập tức.

4. Bài tập về từ vựng tiếng Anh

Ở trên là bảng tổng hợp 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm và thường gặp nhất. Hãy cùng vận dụng các từ đó vào trong bài tập dưới đây để ôn tập và ghi nhớ nhé.

Bài tập

Bài tập 1: Lựa chọn các từ và điền vào chỗ trống sao cho phù hợp

Piano, King, Think, Government, Music, Information, Family, Week

1. This is a request from the …..

2. He is learning to play the …..

3. I …… that I will call her immediately.

4. ….. doesn’t want you to know this.

5. I listen to ….. in my freetime.

6. I will let you know this ….. soon.

7. I love my ….. so much.

8. We go to the restaurant twice a …..

Bài tập 2: Chọn từ phù hợp trong ngoặc để điền vào chỗ chấm

500 từ vựng tiếng anh thông dụng có phiên âm
Bài tập về từ vựng tiếng Anh

1. Marie ….. (commute/communion) isn’t so bad.

2. I’m taking a week ________ (off/of) to go on vacation.

3. Applying for a scholarship requires filling out many (form/forms).

4. What’s the (price/freight) of this phone?

5. I have an (idea/apple): let’s go see a movie!

6. We have not yet discovered (life/time) on other planets.

7. (Pollution/People) often leads to cancer and damages the environment.

8. You have to swipe instead of tapping to play this (game/book).

Bài tập 3: Lựa chọn đáp án đúng

1. The house was burgled while the family was in a card game.
A. buried
B. busy
C. absorbed
D. helping

2. I am sorry that I can’t your invitation.
A. take
B. except
C. agree
D. accept

3.  what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.
A. Following
B. According to
C. Hearing
D. meaning

4. he has impressed his employers considerably and he is soon to be promoted.
A. nevertheless
B. accordingly
C. yet
D. eventually

5. He gave his listeners a vivid of his journey through Peru.
A. account
B. tale
C. communication
D. plot

6. Will you be taking my precious experience into when you fix my salary?
A. possession
B. account
C. mind
D. scale

7. The policeman stopped him when he was driving home and him of speeding.
A. charged
B. accused
C. blamed
D. arrested

8. His stomach began to because of the bad food he had eaten.
A. pain
B. harm
C. be hurt
D. ache

9. If you money to mine, we shall have enough.
A. add
B. combine
C. unite
D. bank

10. he was full of for her bravery.
A. energy
B. admiration
C. surprise
D. pride

11. This ticket one person to the show.
A. permits
B. enters
C. delivers
D. admits

12. The cow had lost its own calf. but the farmer persuaded it to one whose mother had died.
A. choose
B. adopt
C. undertake
D. collect

13. If we the plan you suggest, we are more likely to be successful.
A. elect
B. command
C. vote
D. adopt

14. Science has made great during the past 30 years.
A. motions
B. advances
C. advantages
D. opportunities

15. He was a much older tennis player but he had the great of experience.
A. advantage
B. deal
C. value
D. profit

16. I had quite on my way to work this morning.
A. an experiment
B. an adventure
C. a happening
D. an affair

17. He always studies the in the paper as he wants to find a good second-hand car.
A. advertisements
B. publicity
C. announcements
D. publication

18. On my present salary, I just can’t a car which costs over $3.000.
A. pretend
B. elect
C. afford
D. adopt

19. The girl’s father to buy her a car if she passed her examination.
A. admitted
B. accepted
C. agreed
D. approved

20. They are twins and look very .
A. alike
B. same
C. likely
D. identical

Đáp án bài tập

500 từ vựng tiếng anh thông dụng có phiên âm
Đáp án bài tập về từ vựng tiếng Anh

Bài tập 1

1. Piano 2. King3. Think4. Music
5. Information6. Government7. Family8. Week

Bài tập 2

1. Communion2. Off3. Forms4. Price
5. Idea6. Life7. Pollution8. Game

Bài tập 3

1. D2. A3. B4. B
5. C6. D7. A8. C
9. D10. B11. C12. A

Trên đây là bài viết tổng hợp 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm và phổ biến nhất, thường xuất hiện trong các văn bản cũng như giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Hy vọng rằng, những thông tin về từ vựng và phương pháp học thông minh mà duhoctms.edu.vn cung cấp sẽ giúp các bạn yêu thích và dễ dàng học từ vựng tiếng Anh hơn.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.